[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه بين جهت گيری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجويان
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1386
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی با دو مولفه از سلامت روانی به نامهای سرسختی و شادکامی در دانشجويان بود. آزمودنيها 200 نفر (104 زن و 96 مرد) از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی بودند. ابزارهای استفاده شده در تحقيق حاضر «پرسشنامه جهت گيری مذهبي» آلپورت (1963)، «پيمايش زمينه يابی ديدگاههای شخصي» کوباسا (1987) و «سياهه شادکامی آکسفورد» (1989)، بودند. بر اساس يافته های به دست آمده در اين پژوهش افراد دارای جهت گيری مذهب درونی نسبت به افراد دارای جهت گيری مذهب بيرونی از سرسختی و شادکامی بيشتری برخوردار بودند، همچنين بين جهت گيری های مذهب درونی و بيرونی و سرسختی و مولفه های آن (تعهد، مهار و مبارزه جويی) و شادکامی رابطه وجود داشت. يافته ها همچنين حاکی از آن بودند که افراد دارای جهت گيری مذهب درونی نسبت به افراد دارای جهت گيری مذهب بيرونی از تعهد، مهار و مبارزه جويی بيشتری برخوردار بودند. در کنار يافته های مربوط به فرضيه های اصلی يافته های ديگری نيز به دست آمد: زنان نسبت به مردان از «سرسختي» بيشتری برخوردار بودند. بين زنان و مردان از لحاظ «شادکامي» تفاوت معناداری وجود نداشت. «جنس» دارای نقش تعاملی در رابطه بين مذهب و شادکامی بود بدين صورت که مردان دارای مذهب درونی نسبت به زنان دارای مذهب درونی از شادکامی بيشتری برخوردار بودند و به طور معکوس نيز زنان دارای مذهب بيرونی نسبت به مردان دارای مذهب بيرونی از شادکامی بيشتری برخوردار بودند. ضمنا يافته هايی نيز در مورد دو گروه ديگر مذهبی يعنی غيرمذهبی نامتمايز و بيش مذهبی نامتمايز به دست آمد. گروه سوم يعنی گروه غيرمذهبی نامتمايز در هيچيک از متغيرهای سنجيده شده با افراد دارای مذهب درونی تفاوت نداشت.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت گيری مذهبی، سرسختی، شادکامی، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله آزموده، پيمان- شهيدي، شهريار- دانش، عصمت
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862