[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه جهت گيری مذهبی با ميزان تنيدگی
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1380
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بين جهت گيريهای مذهبی با ميزان تنيدگی در دانشجويان دانشگاه تهران می پردازد. برای بررسی فرضيه فوق ابتدا از بين دانشجويان دانشگاه تهران به روش نمونه گيری تصادفی ساده 100 نفر انتخاب شدند. در نهايت 30 نفر که جهت گيری مذهبی درونی و 30 نفر که جهت گيری مذهبی برونی داشتند به عنوان دو گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش «پرسشنامه تنيدگی مسليچ» و «مقياس جهت گيريهای مذهبی آلپورت» می باشد به منظور آزمون فرضيه تحقيق، از آزمون ضريب همبستگی گشتاوری پيرسن و آزمون z استفاده گرديد. نتايج آزمون فرضيه ها نشان می دهند که بين جهت گيری مذهبی درونی با کاهش تنيدگی و بين جهت گيری مذهبی برونی با افزايش تنيدگی همبستگی معنی داری وجود دارد. بنابراين می توان نتيجه گيری کرد که جهت گيری مذهبی به عنوان يک تعديل گر تنيدگی عمل کرده و افراد با جهت گيری مذهبی درونی تنيدگی کمتری را تجربه می کنند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت گيری مذهبی درونی، جهت گيری مذهبی برونی، تنيدگی، تعديل گر تنيدگی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مختاري، عبا- اله ياري، عباس علي- رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862