[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه جهت گيری مذهبی و سازگاری روانشناختی در دانشجويان
عنوان مختصر مجله روانشناسي ( ويژه نامه روانشناسي و دين)
کد مقاله (doi) 1384
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی اين پژوهش بررسی رابطه بين جهت گيری مذهبی و سازگاری دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی در سال تحصيلی 82-81 می باشد. از اين جامعه آماری، تعداد 400 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب گرديد. طرح اين پژوهش از نوع توصيفی پس رويدادی می باشد. جهت سنجش جهت گيری مذهبی از "پرسشنامه جهت گيری مذهبی آلپورت" و برای سنجش سازگاری از "سياهه سازگاری بل" استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفی و آزمون فرضيه ها از آزمون t مستقل و ضريب همبستگی پيرسن استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان می دهد که بين جهت گيری مذهبی و سازگاری رابطه معنادار است. با اينکه در سازگاری هيجانی و تندرستی بين دختران و پسران تفاوت وجود دارد ولی در سازگاری اجتماعی تفاوت بر اساس جنس معنی دار نيست. همچنين در مورد مقايسه سازگاری در افراد با جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی نتايج بيانگر آنست که افراد با جهت گيری درونی از نظر سازگاری کلی، اجتماعی، هيجانی و تندرستی نسبت به افراد با جهت گيری مذهبی بيرونی وضعيت مناسب تری دارند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی، سازگاری اجتماعی، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خداپناهي، محمدكريم- خاكساربلداجي، محمدعلي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862