[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The Impact of Modern Approaches to Sensory Learning of the Varses of the Holy Quran
عنوان فارسی بررسی تأثير رويکردهای نوين در يادگيری حسی آيات قرآن کريم
عنوان مختصر فصلنامه انديشه و رفتار
کد مقاله (doi) 1380
تابستان و پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: In order to remove the difficulties of learning the verses of Holy Quran and facilitate, the relevant data were examined in the course of the present research, taking advantage of optimization of means of such learning. It should be noted that encoding such data (i.e. the verses) takes place in the phonological cycle and their retrieval takes place by triggering the implicit memory. Method: 120 school-boys, aged 15-16, were divided into an experimental group (N=60) and a control group (N=60). The subjects in the experimental group learned and memorized 21 selected verses, using modern learning methods. The subjects in the control group learned and memorized the same verses through traditional approaches. Two written tests were administrated to assess the subjects' retrieval. After the administration of the first written test, the subjects were classified into three groups: weak, average and excellent. Findings: After a Chi square test was administrated, the results of the first and the second written tests demonstrated a significant difference. Further, the results of the first and the second written tests obtained from the Multiple-Sentence Logistic Regression Test, demonstrated that the subjects who were classified as "weak" in the initial assessments, had the chance to improve and move to the higher class. This chance was respectively 88 and 67 times grater among the ones who received modern instructions as compared to the ones who were taught by traditional approaches.
چکیده فارسی مقاله هدف: برای از ميان برداشتن مشکلات يادگيری آيات قرآن کريم با توجه به اين که رمزبندی اين اطلاعات (آيه‌ها) در چرخه واج‌شناختی و بازيابی آنها به وسيله راه‌اندازی در حافظه ضمنی صورت می‌گيرد، با استفاده از بهينه‌سازی ابزار يادگيريِ اطلاعات مورد نظر، بررسی حاضر انجام گرديده است. روش: طی يک بررسی آزمايشی 120 دانش‌آموز پسر، در دو گروه آزمايشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی‌های پژوهش در گروه سنی 15 و 16 ساله و در کلاس اول دبيرستان مشغول تحصيل بوده‌اند. آزمودنی‌های گروه آزمايش به شيوه يادگيری نوين و آازمودنی‌های گروه گواه به شيوه سنتی 21 آيه برگزيده شده را فرا گرفته و حفظ کرده‌اند. آن گاه طی دو آزمون کتبی و يک آزمون شفاهی ميزان يادآوری آنها مورد ارزيابی و سنجش قرار گفت. پس از اجرای نخستين آزمون کتبی دانش‌آموان برحسب ميزان پاسخ‌های صحيح در سه گروه ضعفيف، متوسط و قوی قرار گرفتند. نتيجه: نتايج آزمون کتبی اول و دوم به وسيله آزمون مجدور خی تفاوت معنی‌داری در دو گروه نشان داد. همچنين نتيجه به دست آمده به وسيله آزمون رگرسيون لجستيک چند جمله‌ای در آزمون کتبی اول و دوم نشان داد در صورتی که فردی از نظر سنجش‌های اوليه ضعيف باشد و با روش جديد مورد‌ آموزش قرار بگيرد، به ترتيب 88 و 67 برابر بيشتر شانس ارتقاء به سطح قوی را خواهد داشت تا فردی که با روش سنتی آموزش ببيند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Learning, mental review, implicit memory, modern method, Hly Quran
کلیدواژه‌های فارسی مقاله يادگيری، مرور ذهنی، حافظه ضمنی، راه‌اندازی، قرآن
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مهندس احمد جمالي، دكتر حميد جمالي، دكتر حسن عشايري، دكتر محمد مهدي اصفهاني، عليرضا نيك‌بخت نصرآبادي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862