[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه جهت گيری مذهبی و سلامت روانی مادران کودکان استثنايی
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1386
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در پژوهش حاضر رابطه اعتقادات مذهبی با سلامت روانی در نمونه ای شامل 83 نفر از مادران کودکان استثنايی شهر بيرجند بررسی شد. برای اندازه گيری سلامت روانی از مقياس SCL-90-R با 9 بعد نشانگان مرضی و برای اندازه گيری اعتقادات مذهبی از مقياس محقق ساخته با 30 ماده و دو بعد جهت گيری مذهبی درونی و بيرونی استفاده شد. نتايج نشان داد که رابطه منفی و معناداری بين مولفه های نشانگان مرضی و اعتقادات مذهبی وجود دارد. يعنی با افزايش اعتقادات مذهبی از نشانگان مرضی مادران کاشته می شود. همچنين در مقايسه با جهت گيری مذهبی بيرونی، جهت گيری مذهبی درونی پيش بين مناسب و معناداری بر ابعاد نشانگان مرضی و نمره کل آن بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت روانی، اعتقادات مذهبی، جهت گيری مذهبی درونی،‌ جهت گيری مذهبی بيرونی، مادران کودکان استثنايی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله غباري بناب، باقر- غلام علي لواساني، مسعود- روجليلي، فرخ
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877