[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
عنوان مختصر مجله علوم تربيتي و روانشناسي
کد مقاله (doi) 1383
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام اين پژوهش، بررسی برازش مدل رابطه بين چهار متغير نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت جسمانی بود. نمونه تحقيق مشتمل بر 396 نفر دانشجوی دانشگاه شهيد چمران اهواز که در سال تحصيلی 81-80 به تحصيل اشتغال داشتند، می باشد. در اين تحقيق از چهار پرسشنامه دينداری آرين، پرسشنامه سبکهای اسنادی، فهرست 25 نشانه ای و مقياس شدت بيماريهای جسمانی استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، از روشهای آمار توصيفی، ضريب همبستگی پيرسون، تحليل مسير و آزمون t جهت تحليل داده ها استفاده شد. براساس نتايج اين پژوهش، مسيرهای مستقيم از نگرشهای مذهبی به خوشبينی، از خوشبينی به سلامت روانی و از سلامت روانی به سلامت جسمانی معنی دار بود. همچنين مسيرهای غيرمستقيم از نگرشهای مذهبی به سلامت روانی و جسمانی و از خوشبينی به سلامت جسمانی معنی دار بود. اما مسيرهای مستقيم بين نگرشهای مذهبی و سلامت روانی و جسمانی و بين خوشبينی و سلامت جسمانی، معنی دار نبود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی، سلامت جسمانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله شهني ييلاق، منيجه- شكركن، حسين- موحد، احمد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855