[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه آزارديدگی، سلامت روانی، و جهت گيری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران
عنوان مختصر روانشناسي و علوم تربيتي
کد مقاله (doi) 1386
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف مقايسه ميزان آزارديدگی، سلامت روانی و جهت گيری مذهبی در دو گروه دختران فراری و عادی اجرا شده است. نمونه پژوهش شامل 25 دختران فراری 17 تا 25 ساله شهر تهران، که تحت پوشش مراکز ويژه دختران فراری بهزيستی استان تهران، است. گروه مقايسه پژوهش حاضر نيز شامل 25 دختر عادی با خصوصيات مشابه و ساکن در مناطق جنوبی شهر تهران است که از يکی از پارک های اين منطقه انتخاب گرديده اند. در اين پژوهش از مقياس جهت گيری مذهبی (بهرامی احسان، 1381)، پرسشنامه سلامت روانی (گلدبرگ، 1379) و آزمون محقق ساخته آزارديدگی جهت بررسی جهت گيری مذهبی، سلامت روانی، و ميزان و شدت آزارديدگی استفاده شده است. نتايج به دست آمده بيانگر تفاوت معنادار نمرات دو گروه در متغيرهای مورد بررسی است. نمرات گروه دختران فراری در متغيرهای آزارديدگی و خرده آزمون استقرار نايافتگی آزمون جهت گيری مذهبی بالاتر از گروه دختران عادی و در متغيرهای سلامت روانی و جهت گيری مذهبی پايين تر از گروه دختران عادی بوده است. بين خرده مقياس های ارزنده سازی و کامجويی در مقياس جهت گيری مذهبی نيز ميان دو گروه تفاوت معناداری به دست نيامد. همچنين گروه دختران فراری از لحاظ شدت آزارديدگی، شدت آسيب و نمره کل آزارديدگی نمرات بالاتری نسبت به گروه دختران عادی کسب کردند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزارديدگی، سلامت روانی، جهت گيری مذهبی، دختران فراری تهران
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله بهرامي احسان، هادي- طهبازحسين زاده، سحر
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862