[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه ارتباط نگرش مذهبی و رابطه پدر فرزندی با سازگاری اجتماعی در فرزندان جانباز و عادی شهر تهران
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1383
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله يکی از پيامدهای «جنگ»، مجروحانی هستند که دچار صدمات جسمی، روانی و عاطفی شده اند که به نوبه خود می تواند مشکلات روانی و رفتاری متعددی برای فرد جانباز و اعضای خانواده وی به وجود آورد. از اين رو، بررسی و شناسايی عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی آنان به منظور تدوين برنامه های آموزشی مناسب، واجد اهميت است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعيين ارتباط نگرش مذهبی و رابطه پدر – فرزندی با سازگاری اجتماعی فرزندان جانباز و عادی شهر تهران می باشد. روش پژوهش پس رويدادی است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر خانواده های جانبازان و عادی سال های اول تا سوم دبيرستان شهر تهران بود. نمونه آماری 480 دانش آموز را در بر می گرفت که 240 نفر متعلق به خانواده های جانبازان و 240 نفر نيز مربوط به خانواده های عادی بودند که با روش نمونه گيری خوشه ای از مناطق شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تهران انتخاب شدند. ابزار سنجش اين پژوهش «پرسشنامه های نحوه ارتباط پدر – فرزندی، بخش سازگاری اجتماعي» «آزمون شخصيتی کاليفرنيا»، «پرسشنامه نگرش مذهبي» بود. در اين پژوهش علاوه بر آمار توصيفی از آمار استنباطی و رگرسيون چندگانه نيز استفاده شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که بين نگرش مذهبی و رابطه پدر – فرزندی با سازگاری اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نگرش مذهبی دانش آموزان پسر فرزند جانباز نسبت به دانش آموزان پسر افراد عادی قوی تر بود، اما بين دانش آموزان دختر تفاوت معناداری مشاهده نشد. هم چنين بررسی سازگاری اجتماعی فرزندان در هر دو گروه نشان داد که رابطه پدر – فرزندی و نگرش مذهبی دانش آموزان نقش مهم و اساسی در سازگاری اجتماعی آنان دارد. در پايان، هم سويی و ناهم سويی يافته ها با پژوهش های پيشين مورد بحث واقع شده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، رابطه پدر – فرزندی، سازگاری اجتماعی، جانباز
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۷۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خداياري فرد، محمد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862