[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه خصوصيات مذهبی و خانوادگی معتادان در حال ترک در مرکز بازپروری مهيار اصفهان با گروه شاهد
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
کد مقاله (doi) 1387
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: مصرف مواد مخدر از خطرناک ترين پديده های جوامع انسانی در عصر حاضر به شمار می رود. از آن جا که خصوصيات مذهبی و خانوادگی افراد در پيشگيری از انحرافات اجتماعی موثر می باشند، اين مطالعه برای تعيين نقش ويژگی های فوق در اعتياد به مواد مخدر و مقايسه آن ها در معتادان با گروه غير معتاد انجام شده است. مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعی، دو گروه شامل 100 نفر معتاد بستری در مرکز بازپروری مهيار اصفهان و 300 نفر غيرمعتاد مراجعه کننده به مراکز آزمايشگاهی جهت آزمايشات قبل از ازدواج، از نظر خصوصيات مذهبی و خانوادگی مورد مقايسه قرار گرفته اند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته که در سه بخش شامل خصوصيات فردی، مذهبی و خانوادگی تنظيم شده بود، صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمون های آماری t- test و مجذور کای انجام شد. يافته ها: نتايج پژوهش نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بين عملکرد مذهبی معتادان با گروه شاهد بود به طوری که افراد معتاد عملکرد مذهبی ضعيف تری نسبت به گروه شاهد داشتند (001/0>p). تفاوت معنی داری از نظر ويژگی های خانوادگی نيز در دو گروه وجود داشت به طوری که 60% معتادان و 75% گروه شاهد متعلق به خانواده های هسته ای بودند (016/0= p)، در بين معتادان 3/62% از خانواده های منسجم و 64% مادران آن ها بی سواد بودند و يا فقط سواد خواندن ونوشتن داشتند که اين مقادير در گروه غير معتاد به ترتيب 2/75% و 48%بود (001/0=p). نتيجه گيری: يافته های اين پژوهش بيان گر آن است که انجام فرايض مذهبی و حضور در مراسم و مکان های دينی و نيز برخورداری از خانواده ای مطلوب، می توانند نقش مهمی در پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر داشته باشند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معتادان، سوء مصرف مواد، خصوصيات مذهبی و خانوادگی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۹۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خدابنده، صديقه- لري پور، مرضيه- حسين رضايي، حكيمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862