[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ميزان تاثير تماشای فيلم های مذهبی بر IgA ترشحی کودکان سنين مدرسه
عنوان مختصر پژوهش پرستاري
کد مقاله (doi) 1385
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: نظر به اهميت سلامتی کودکان و توصيه هايی که اخيرا در خـصوص تمـاشـای فيلم های مختلف از جمله فيلم های فکاهی و تاثيرات آن بر سلامتی اطفال شده است و با توجه به اقبال عمومی نونهالان کشور ما به برنامه های دينی مذهبی و فراگير شدن برنامه های قرآنی در مدارس کشور بر آن شديم تا تاثير تماشای گزيده فيلم هايی با محتوای مذهبی را بر تغييرات سطح IgA ترشحی گروهی از کودکان بعنوان يک شاخص سلامتی بسنجيم. مواد و روش کار: اين پژوهش، از نوع نيمه تجربی می باشد. در اين تحقيق نمونه های بزاق واحدهای پژوهش قبل از شروع مداخله در هر دو گروه (آزمون و شاهد) جمع آوری و جهت انجام آزمايش های تعيين ميزان IgA ترشحی آن منجمد شده و بعد از اجرای مداخله نمونه های بزاق مجددا در هر دو گروه جمع آوری و به شکل مشابه به آزمايشگاه ارسال شد. بعد از اندازه گيری و ثبت نتايج آزمايشات يافته های حاصل از مداخله در هر دو گروه شاهد و آزمون مقايسه شدند. اطلاعات مربوط به هر دو گروه از طريق پرسشنامه و برگه ثبت نتايج بزاق ثبت و جمع آوری گرديد. تعداد نمونه ها در اين مطالعه شامل 200 دانش آموز پسر و دختر 11-9 ساله بودند که بصورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار می گرفتند که اطلاعات به دست آمده از واحدهای مورد مطالعه با استفاده از نرم افزارهای مناسب و آزمون های آماری (t دانشجويی و t زوج) مورد تجزيه تحليل قرار گرفته و ميزان p value در سطح 0.05 معنادار لحاظ گرديد. يافته ها: يافته ها نشان داد ميانگين تغييرات IgA ترشحی در گروهی که تحت تاثير گزيده فيلم های مذهبی قرار گرفته بودند، نسبت به گروه شاهد (که به يک فيلم آموزشی نگاه کرده بودند) افزايش آماری معنا داری داشته است (0.04=p). هر چند ميانگين ايمنوگلوبولين در مرحله قبل از نمايش فيلم در دو گروه تفاوت معناداری نداشت، اما با توجه به تفاوت جزيی موجود توسط آزمون آناليز کوواريانس اثر ميانگين ايمنوگلوبولين قبل از تماشا حذف گرديد که با حذف اين اثر ميانگين ايمنوگلوبولين بعد از نمايش فيلم در دو گروه تفاوت معناداری نشان داد (0.05>p). بحث و نتيجه گيری: پژوهشگران با توجه به اهميت مطالعه در جنبه های مختلف سمعی و بصری فيلم های مذهبی و خصوصيات شنيداری و احساسی - عاطفی تماشای فيلم های مذهبی و اثرات متفاوت فيزيولوژيکی و روانشناختی آنها، تکرار تحقيقات مشابه با بهره گيری از روش شناسی های گوناگون را پيشنهاد می نمايند تا بتوان با اعتماد و اعتبار بالاتری نسبت به کاربردی نمودن آن توصيه نمود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله SIgA، کودکان سنين مدرسه، فيلم های آموزشی، فيلم های مذهبی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نيك بخت نصرآبادي، عليرضا- صانعي، اشرف السادات- شيخ، نسرين- توكل، محسن
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862