[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نقش باورهای مذهبی درونی و بيرونی در سلامت روان و ميزان افسردگی سالمندان
عنوان مختصر توانبخشي
کد مقاله (doi) 1384
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گيری مذهبی (درونی و بيرونی) در سلامت روان و ميزان افسردگی سالمندان مقيم مراکز بهزيستی و مقيم جامعه بود. روش بررسی: روش مطالعه از نوع مطالعات پس رويدادی و همبستگی است که با روش نمونه گيری تصادفی و خوشه ای تعداد 230 آزمودنی از افراد سالمند در مراکز سالمندی تحت پوشش سازمان بهزيستی و مکانهای عمومی (مسجد، پارک) که محل تجمع سالمندان مقيم جامعه است از دو جنس زن و مرد انتخاب و آزمودنيها ابتدا از نظر اختلالات شناختی سرند گرديدند. سپس آزمونهای 28 سوالی سلامت عمومی، افسردگی بک و آزمون نگرش مذهبی آلپورت تکميل و با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پيرسون و من ويتنی نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد بين جهت گيری مذهبی با سلامت روان و افسردگی سالمندان رابطه همبستگی معنادار وجود دارد، بدين معنا که هر چه نمرات جهت گيری مذهبی به جهت بيرونی افزايش می يابد، نمرات اختلال در سلامت روان و افسردگی بالا می رود و هر چه نمرات به سمت جهت گيری مذهب درونی تمايل می يابد، نمرات اختلال در سلامت روان و افسردگی کاهش می يابد. همچنين بين سلامت روان، افسردگی و جهت گيری مذهبی سالمندان مقيم و غيرمقيم جامعه تفاوت معنادار وجود دارد. بدين معنا که افراد سالمند مقيم مراکز از جهت گيری مذهبی بيرونی تر برخوردار و اختلال در سلامت روانی و ميزان افسردگی بالاتری را نسبت به گروه سالمندان مقيم جامعه دارند. نتيجه گيری: باور مذهب بيرونی با اختلال در سلامت روان و افسردگی و باور مذهب درونی با سلامت روان رابطه دارند. همچنين اختلال روانی و افسردگی در بين سالمندان مقيم بيشتر از غيرمقيم جامعه است ضمن آنکه سالمندان مقيم دارای نگرش مذهب بيرونی تر هستند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله بهرامي، فاضل- رمضاني فراني، عباس
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862