[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نقش مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی در تبيين سلامت روان
عنوان مختصر مجله روانشناسي ( ويژه نامه روانشناسي و دين)
کد مقاله (doi) 1384
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله به منظور بررسی رابطه مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روان نمونه ای با حجم 120 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران که به صورت تصادفی نظام دار انتخاب شدند به مقياس مقابله مذهبی (پارگامنت، 2000) مقياس خوشبختی معنوی (اليسون، 1983) و پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ، 1978) پاسخ دادند. تحليل داده ها با استفاده از روش های آماری ضريب همبستگی، رگرسيون و آزمون F انجام شد. متغير پيش بين سبک مقابله مذهبی با دو سطح مثبت و منفی، خوشبختی معنوی و تحصيلات و متغير ملاک، سلامت روان (کل)، شکايات جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی بود. در الگوی تحليل رگرسيون رابطه بين مقابله مذهبی مثبت و منفی، خوشبختی معنوی و تحصيلات و متغيرهای سلامت روان (کل)، شکايات جسمانی، اضطراب و بيخوابی، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی بررسی شد. نتايج نشان داد که بين سبک مقابله مذهبی منفی و سلامت روان همبستگی معنادار p<0.01) و r= 0.32 ( وجود دارد. ولی بين سبک مقابله مذهبی مثبت با سلامت روان رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنين بين خوشبختی معنوی با سلامت روان همبستگی معنادار )در سطح P<0.01 وr = 0.49 ) وجود دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مقابله مذهبی مثبت و منفی، معنويت، بهزيستی، خوشبختی معنوی، سلامت روانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۴۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حسني واجاري، كتايون- بهرامي احسان، هادي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862