[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی ۸۶-۱۳۸۵ (گزارش کوتاه)
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)
کد مقاله (doi) 1387
مهر و آبان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: هدف اين مطالعه تعيين نگرش مذهبی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی 86 - 1385 بر حسب مقطع و رشته تحصيلی، جنسيت، سکونت يا عدم سکونت در خوابگاه و وضعيت تاهل بوده است. در اين طرح، نگرش دانشجويان نسبت به مبانی نظری اسلام، برخی از فروعات دين و مسايل اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: در اين طرح، از روش مطالعه ميدانی از نوع توصيفی استفاده شده و جامعه آماری آن، دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده اند که با توجه به روش نمونه گيری طبقه ای 384 نفر مشارکت داشته اند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه ای مشتمل بر 38 سوال که روايی و پايايی آن تاييد شده و نمرات نگرشی و بر اساس 5- تا 5 تنظيم شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. يافته ها: يافته ها، ميانگين نمره نگرش مذهبی در دانشجويان مقطع کاردانی و کارشناسی را به ترتيب 1.63±2.53 و کارشناسی را به ترتيب 1.45±3.06 نشان می دهد و اختلاف معناداری بين سطح نگرش آنها وجود دارد (p<0.01). ميانگين نمرات نگرش در دانشجويان پسر 1.7±2.24 و در دختران 1.4±2.97 را نشان می دهد که اختلاف آنها از لحاظ آماری معنادار است (P<0.01). بيشتر نگرش ها نمره2.5 تا 4.5 و انحراف معيار 1.63 را نشان می دهد؛ بعلاوه 57 درصد کل دانشجويان نمره 4.5 را به خود اختصاص داده اند. استنتاج: ميزان نمرات کل دانشجويان از نگرش مثبت آنها نسبت به مسايل متنوع مذهبی حکايت دارد. عدم التزام عملی نسبت به دستورات و شعائر مذهبی، رعايت واجبات و محرمات و ساير رفتارهای دينی را نبايد صرفا در پايين بودن ميزان نگرش نسبت به اصول دين، مبانی نظری اسلام و ارزش های دينی دانشجويان جستجو کرد، بنابراين بررسی ساير عوامل موثر در مطالعات مداخله ای بعدی پيشنهاد می شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مذهب، نگرش، دانشجو
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله زكوي، علي ‌اصغر*- حسيني، سيدحمزه- آزادبخت، محمد- محمدپورتهمتن، رضاعلي- جلاهي ،حسين‌
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862