[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری کارشناسی و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان
عنوان مختصر نشريه پرستاري ايران
کد مقاله (doi) 1389
تير
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: اضطراب يک پديده عالمگير بشری است. به کارگيری برخی از روش ها می تواند تا حدودی از اثرات مخرب اضطراب بکاهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط باورهای مذهبی دانشجويان پرستاری با ميزان اضطراب آنان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران در سال 1384-1385 انجام شد. روش بررسی: اين پژوهش از نوع ارتباطی پيش بينی کننده بود که در آن باورهای مذهبی دانشجويان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش کليه دانشجويان پرستاری مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی ايران بوده که در هنگام پژوهش در دانشکده مشغول به تحصيل بوده اند که از جامعه فوق 108 نفر به صورت نمونه گيری تصادفی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اول مربوط به مشخصات فردی نمونه های پژوهش بود. پرسشنامه دوم سنجش باورهای مذهبی و شامل 30 سوال 4 گزينه ای بود. پرسشنامه سوم اضطراب بک و حاوی 21 سوال 4 گزينه ای بود. يافته ها: يافته ها نشان داد که 9/76 درصد دانشجويان باور مذهبی زياد دارند. ميانگين نمره باورهای مذهبی نمونه ها 89/69 با انحراف معيار 35/13 بود؛ بين فعاليت مذهبی (دعا خواندن و....) و باورهای مذهبی ارتباط معنی دار وجود داشت (P=0.000) همچنين نتايج نشان داد که 9/51 درصد نمونه ها بدون اضطراب بودند. بين اضطراب دانشجويان و تجربه بحران در شش ماه گذشته ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P=0.001). در رابطه با تعيين ارتباط باورهای مذهبی با ميزان اضطراب نتايج ضريب همبستگی اسپيرمن نشان داد که هرچه نمره باورهای مذهبی نمونه ها بيشتر بود، اضطراب نيز کمتر بود.(P=0.0001، r=0.398). نتيجه گيری: نتايج نشان داد، باورهای مذهبی با ميزان اضطراب ارتباط دارد و نيز دانشجويانی که تجربه بحران را داشتند آسيب پذيری بيشتری نيز داشتند. بنابراين تلاش جهت حمايت دانشجويان به منظور پيشگيری از بروز اضطراب با توجه به باورهای مذهبيشان ضروری است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باور مذهبی، اضطراب، دانشجوی پرستاری
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله گنجي، طاهره- حسيني آغا، فاطمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862