[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
عنوان مختصر پژوهش نامه علوم اجتماعي
کد مقاله (doi) 1388
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار می باشد در تعيين چارچوب نظری از نظريه های کارکردی دين با نظريه های دانيل بيتس، پيتر برگر و اودا استفاده کرده و از نظريات ديگر نظريه پردازان کارکردی دين به علاوه نظريه مارکس و وبر بهره برديم. روش تحقيق به کار برده شده در اين تحقيق، روش اسنادی و پيمايشی و با ابزار پرسشنامه است. برای تجزيه و تحليل داده ها از آزمون های آماری F و Anova و کای اسکوئر استفاده شد. متغيرهای مستقل تحقيق: جنس، گروه علمی، ميزان پايبندی دينی والدين و پايگاه اقتصادی و اجتماعی و متغير وابسته ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان است. حجم نمونه تحقيق 250 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد: رابطه معنی دار بين جنسيت دانشجويان، بين پايگاه اقتصادی-اجتماعی دانشجويان، بين ميزان پايبندی دينی والدين دانشجويان و بين ميزان بهادادن دانشگاه به مراسم عبادی با ميزان پايبندی مذهبی دانشجويان تاييد شد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مذهب، پايبندی مذهبی، دانشجو، پايگاه اقتصادی-اجتماعی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نوابخش، مهرداد- پوريوسفي، حميد- ميرآخورلي، مژگان
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862