[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی نقش ساخت شخصيت در جهت گيری مذهبی دانشجويان
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1379
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در اين مطالعه جهت گيری مذهبی (در سه سطح پای بندی به مذهب، روی آورد به مذهب، و روی گردانی از مذهب) دانشجويان سال اول و سال آخر دانشگاه شهيد بهشتی برحسب نوع شخصيت، جنس، شرکت در مراسم مذهبی، و دانشکده مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه مورد بررسی را 405 نفر از دانشجويان دانشگاه که به طور تصادفی انتخاب شده اند تشکيل داد ه اند. جهت تعيين نوع شخصيت از مقياس شخصيت «آيزنک» و برای تعيين جهت گيری مذهبی آزمودنيها از پرسشنامه خودشناسی در چارچوب مذهبی – اجتماعی استفاده شده است . داده های بدست آمده بر اساس آزمونهای t مستقل، تحليل واريانس يک راهه و آزمون پيگيری «شفه» با معيار µ =0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج مطالعه نشان می دهند که در عامل پای بندی به مذهب، دانشجويان مونث، دانشجويان سال آخر، دانشجويانی که در مراسم مذهبی شرکت نمی کنند يا کمتر شرکت می کنند ريختهای شخصيتی برونگرد ناپايدار هيجانی و بعد از آن درونگرد ناپايدار هيجانی به طور معنا دار بيشترين ميانگين را داشته اند . همچنين دانشجويان مونث، دانشجويان سال آخر، دانشجويانی که در مراسم مذهبی شرکت نمی کنند يا کمتر شرکت می کنند و دانشجويان دانشکده برق و کامپيوتر به طور معنا دار از سطح روی آورد به مذهب بالاتری برخوردار هستند. در عامل روی گردانی از مذهب بين هيچ يک از گروههای مورد بررسی در پژوهش، تفاوت معنا دار نيست.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شخصيت، جهت گيری مذهبی، دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۸۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خداپناهي، محمدكريم- خوانين زاده سريزدي، مرجان
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862