[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی پيش بينی وسواس مرگ بر اساس سوگيری های مذهبی: بررسی نقش جنسيت
عنوان مختصر روان شناسي باليني
کد مقاله (doi) 1389
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: با در نظر گرفتن پيشينه پژوهشی مربوط به رابطه سوگيری های مذهبی و سلامت روانی، به نظر می رسد تمايز بين سوگيری های مذهبی درونی و بيرونی در فهم رابطه مذهب و وسواس مرگ مفيد واقع شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سوگيری های مذهبی با وسواس مرگ با بررسی نقش جنسيت انجام گرفت. روش: اين پژوهش در يک بررسی همبستگی نگر انجام شده است. نمونه ای به حجم 468 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و با مقياس های وسواس مرگ و سوگيری مذهبی مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش رگرسيون چند متغيری همزمان تحليل شدند. يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد در هر دو جنس وسواس مرگ با سوگيری مذهبی بيرونی رابطه مثبت دارد، در حاليکه با سوگيری مذهبی درونی رابطه ای منفی دارد. نتايج تحليل رگرسيون هم حاکی از آن بود که سوگيری های مذهبی بيرونی در گروه مونث قدرت پيش بينی بيشتری برای وسواس مرگ دارد. نتيجه گيری: از آنجايی که سوگيری مذهبی درونی با وسواس مرگ رابطه ای منفی دارد، می توان نتيجه گرفت که رشد نايافتگی مذهبی دليلی بر نگرش های مرضی نسبت به مرگ است. نقش جنسيت در رابطه سوگيری مذهبی بيرونی با وسواس مرگ حايز اهميت است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وسواس مرگ، مذهب، سوگيری مذهبی، جنسيت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمدزاده ،علي- نجفي، محمود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862