[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تاثير آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص)، بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان
عنوان مختصر دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
کد مقاله (doi) 1388
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثيرآموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبر اکرم(ص) بر تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی وسلامت روان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهراهواز درسال 87،1386 بود. آزمودنی ها80 نفر دانش آموز دختر بودند که به صورت نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه40 نفری آزمايش وکنترل تقسيم شدند. اين پژوهش از نوع تجربی بودکه درآن، ازطرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. ابزارهای اندازه گيری پژوهش عبارت بودنداز: آزمون تفکردينداری آرين (1377)، پرسشنامه اعتقادات و باورهای مذهبی آلپورت (1967) و آزمون 25Scl، جهت سنجش سلامت روان. ابتدا پيش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمايشی به مدت 17 جلسه ي50 دقيقه ای تحت آموزش شيوه های تربيتی عملی پيامبر اسلام(ص) قرار گرفتند. پس از اعمال متغيرمستقل، مجددا از هر دوگروه پس آزمون بعمل آمد. نتايج تحليل واريانس چند متغيری (مانوا) نشان داد که آموزش شيوه های تربيتی عملی پيامبر اکرم(ص) موجب افزايش تفکر دينداری، همچنين بهبود سلامت روانی عمومی گرديده (0001/0P<) ولی بين گروه کنترل و آزمايش از لحاظ اعتقادات و باورهای مذهبی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آموزش شيوه های تربيتی سيره عملی پيامبراکرم، تفکر دينداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله عسگري، پرويز- خليقي سيگارودي، عنايت- حيدري، عليرضا- يوسفيان، فرزانه- مرعشيان ،فاطمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877