[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی سبک های دلبستگی و نگرش های مذهبی به عنوان پيش بين های موفقيت و شکست رابطه زناشويی
عنوان مختصر تحقيقات علوم رفتاري
کد مقاله (doi) 1388
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: اين پژوهش با هدف بررسی امکان پيش بينی موفقيت و شکست رابطه زناشويی در زوج های متقاضی طلاق و عادی با استفاده از سبک های دلبستگی بزرگسالی و نگرش های مذهبی انجام گرفته است. مواد و روش ها: اين پژوهش به روش مورد- شاهد طراحی شد. نمونه شامل 49 زوج (98 نفر) متقاضی طلاق و 52 زوج 104) نفر) عادی بود. در اين پژوهش برای انتخاب نمونه طلاق از جامعه زوج های متقاضی طلاق به روش نمونه در دسترس و برای انتخاب نمونه عادی از روش نمونه گيری خوشه ای- تصادفی استفاده شد. همه زوج ها به وسيله پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالی Hazan و Shaver و پرسش نامه جهت گيری مذهبی آذربايجانی مورد سنجش قرار گرفتند. در اين پژوهش برای تحليل داده ها علاوه بر روش آمار توصيفی، روش تحليل مميز به کار بسته شد. يافته ها: نتايج به دست آمده، فرضيه پژوهش را مبنی بر توان پيش بينی سبک دلبستگی ايمن، عقايد و اخلاق در پيش بينی موفقيت رابطه زناشويی تاييد کردند. اين نتايج الگوی ارايه شده در اين پژوهش را با جزييات آن مورد تاييد قرار داد. نتيجه گيری: يافته های اين پژوهش مويد اين است که موفقيت و شکست در رابطه زناشويی را می توان از طريق متغيرهای سبک دلبستگی و نگرش های مذهبی پيش بينی نمود، هر چه زوجين دارای سبک دلبستگی ايمن بالاتر و سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرای پايين تری باشند و همچنين از نظر نگرش های مذهبی در سطح بالاتری باشند، احتمال موفقيت در رابطه زناشويی آن ها بالاتر است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سبک های دلبستگی، نگرش مذهبی، موفقيت رابطه زناشويی، شکست رابطه زناشويی، طلاق
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله غفوري ورنوسفادراني، محمدرضا- گل پرور، محسن- مهدي زادگان، ايران
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862