[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی ۸۵-۱۳۸۴
عنوان مختصر دوماهنامه بهبود
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه: اضطراب از شايع ترين اختلالاتی است که راه کارهای گوناگونی در جهت کاهش و يا درمان آن پيشنهاد شده است. ارزش های مذهبی به عنوان راهی در جهت کنترل اضطراب مطرح شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصيلی 85-1384 انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفی- تحليلی است. به روش نمونه گيری تصادفی، تعداد 498 نفر از دانشجويان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعيت شناختی، پرسشنامه ارزش های آلپورت، ورن، ليندزی و پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اسپيلبرگر بود. تجزيه و تحليل داده ها با بهره گيری از روش های آماری آناليز واريانس، آزمون تی، روش های آمار توصيفی و کای دو انجام گرفت. يافته ها: 1/17 درصد از دانشجويان مورد مطالعه، دارای ارزش های مذهبی پايين، 1/79 درصد در حد متوسط و 8/3 درصد در حد بالا بودند. 8/43 درصد از دانشجويان از اضطراب خفيف، 8/47 درصد از اضطراب متوسط و 4/8 درصد نيز از اضطراب شديد رنج می برند. بين سطوح ارزش های مذهبی و ميزان اضطراب دانشجويان، ارتباط معناداری وجود داشت (01/0P)
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزش های مذهبی، اضطراب
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حبيب اله خزايي، منصور رضايي، محمدرسول قدمي، مسعود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862