[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه نظرات سالمندان نسبت به وضعيت سلامت و مسايل مذهبی در شهر کاشان طی سال ۱۳۸۴
عنوان مختصر فيض
کد مقاله (doi) 1389
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: نقش معنويت در زندگی انسان ها موضوعی غير قابل انکار است. اين تحقيق، نظرات زنان و مردان سالمند کاشانی در خصوص وضعيت سلامت و مسايل مذهبی بر اساس متغيرهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده است. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی (مقطعی) روی 1006 نفر از افراد بالای 60 سال که به صورت تصادفی خوشه ای از مناطق مختلف شهر کاشان انتخاب شده بودند، با استفاده از روش مصاحبه حضوری انجام شد. ابزار مصاحبه شامل متغيرهای مختلف پيرامون رفتارهای مذهبی سالمندان مانند توکل و ياد خداوند و سلامت جسمی و روحی سالمندان بوده است که به صورت خود گزارشی تاثير مسايل مذهبی در زندگی فرد را نشان داده و با آزمون مجذور کای مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج: بر اساس نتايج اين تحقيق 28.9 درصد مردان و 13.8 درصد زنان وضعيت سلامت خود را خوب و 21.3 درصد مردان و 33.3 درصد زنان سلامت خود را ضعيف گزارش کرده اند (P<0.0001). اين مطالعه نشان داد متاهل بودن (P<0.004) و داشتن شرايط اقتصادی خوب (P<0.0001) در سلامت جسمی و روانی سالمندان موثر است. همچنين، ديدگاه مردان و زنان سالمند درباره ياد خداوند، ياد مرگ، حضور در مسجد، توکل به خدا در امور، تاثير باورهای مذهبی در سلامتی روح روحی و جسم متفاوت است. نتيجه گيری: در مجموع می توان گفت سالمندان متاهل و کسانی که از لحاظ اقتصادی شرايط بهتری دارند از احساس سلامتی بيشتری برخوردارند. همچنين، زنان بيشتر از مردان و افراد متاهل بيشتر از مجردين از طريق نماز به ياد خدا هستند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، سلامت، مذهب
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ساداتي نژاد، سيدمهدي- موسوي، سيدغلام عباس- رسولي نژاد، سيدوحيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862