[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر پايه تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در پيش گيری از عود مصرف مواد
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
کد مقاله (doi) 1386
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در کاهش عود مصرف مواد افيونی هدف اصلی اين پژوهش بود. روش: در يک طرح آزمايشی، 90 بيمار مرد با تشخيص وابستگی به مواد افيونی بر پايه معيارهای DSM-IV پس از دوره سم زدايی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمايشی و يک گروه گواه جای داده شدند. گروه های آزمايشی در طی 12 جلسه دو ساعته به صورت گروهی تحت درمان قرار گرفتند. آزمودنی ها به کمک مصاحبه ساختار يافته شاخص مصرف مواد افيونی (OTI) و پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) و پرسش نامه اثر معنويت بر رفتار، پيش از آغاز درمان، جلسه دوازدهم وپايان مرحله پی گيری 4 ماهه پس از درمان گروهی ارزيابی شدند. گروه گواه بدون هيچ درمان گروهی تنها داروی نالترکسون دريافت کرد. داده ها به کمک روش آماری تحليل واريانس با اندازه گيری های تکراری و آزمون خی دو تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داد که هر دو روش شناخت درمانی مبتنی بر تفکر نظاره ای و فعال سازی طرح واره های معنوی و رفتاردرمانی شناختی در کاهش ميزان عود (P<0.01)، افزايش اطاعت درمانی، مدت باقی ماندن در درمان (P<0.0001)، کاهش مصرف مواد افيونی، علايم جسمانی، اضطراب، بهبود کارکرد اجتماعی، وضعيت سلامتی و افزايش تاثير معنويت بر رفتار از نالترکسون موثرتر است. روش شناخت درمانی بر پايه تفکر نظاره ای و فعال سازی طرح واره های معنوی از نظر کاهش ميزان عود، افزايش ميزان اطاعت درمانی، کارکرد اجتماعی، کاهش مصرف مواد و بهبود سلامتی و معنويت از رفتاردرمانی شناختی موثرتر بود (P<0.01). نتيجه گيری: به نظر می رسد به کارگيری شناخت درمانی مبتنی بر تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی به شکل چشم گيری اثربخشی درمان دارويی و رفتاردرمانی شناختی را در پيش گيری از عود مواد افيونی افزايش می دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۶۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دباغي پرويز*,اصغرنژادفريد علي اصغر,عاطف وحيد محمدكاظم,بوالهري جعفر
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877