[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه نگرش دينی در دانشجويان مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد
عنوان مختصر پژوهش در سلامت روانشناختي
کد مقاله (doi) 1386
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين مطالعه مقايسه نگرش دينی دانشجويان پسر مستعد و غيرمستعد سوء مصرف مواد بوده است. بدين منظور نمونه ای متشکل از 386 دانشجوی پسر دوره کارشناسی دانشگاه تهران به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای انتخاب گرديد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقياس نگرش دينی (خداياری فرد و همکاران، 1385)، مقياس تجديد نظر شده می بارگی مک اندرو، (MAC-R) و مقياس پذيرش اعتياد، (AAS) است. نتايج آزمون t نشان داد که گروه غيرمستعد سوء مصرف مواد از نگرش دينی بيشتری برخوردار هستند. همچنين نتايج تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) نشان داده است که ميانگين گروه غير مستعد سوء مصرف مواد در سه مولفه شناخت دينی، باور دينی و التزام به وظايف دينی بيشتر از گروه مستعد سوء مصرف مواد است اما در مولفه گرايش و عواطف دينی بين دو گروه مستعد و غير مستعد سوء مصرف مواد تفاوت معنی داری مشاهده نگرديد. بر اساس يافته های اين پژوهش با تقويت باورهای دينی در نوجوانان و جوانان کشور می توان از سوء مصرف مواد در آن ها پيشگيری نمود. همسويی و عدم همسويی يافته ها در پايان مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش دينی، سوء مصرف مواد، دانشجو
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خداياري فرد محمد،شهابي روح اله,اكبري زردخانه سعيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862