[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی کيفيت ارايه مراقبت های توانبخشی معنوی در سالمندان بستری در بخش های روانی بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
عنوان مختصر پایش
کد مقاله (doi) 1382
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله بررسی های جهانی نشان می دهد که جمعيت سالمندی به علت ارتقای سطح بهداشت و کيفيت زندگی در حال افزايش است. لذا در بسياری از کشورها از جمله آمريکا و انگليس که طب و پرستاری سالمندی شناخته شده است تحقيقاتی در رابطه با نيازهای جسمی و روانی آنان به خصوص کيفيت توجه به نيازهای معنوی پيران در ايجاد اميدبخشی و آسان سازی زندگی آنها صورت گرفته است. در ايران نيز هميشه مراقبت های مبتنی بر اصول اعتقادی در کنار طب کلاسيک به دليل نقش جنبه های معنوی توجه به سالمندان به عنوان انسان هايی کامل و واصل به حقايق و عارف به دقايق که مسووليت راهبری طالبان و سالکان راه حقيقت را به عهده داشته و دارند مورد توجه خاص بوده و عدم توجه به آن در هر زمانی زوال اجتماعی دردناکی را به همراه داشته است. هدف از اين تحقيق، تعيين کيفيت ارايه مراقبت های توانبخشی معنوی در سالمندان بستری در بخش های روانی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. اين تحقيق يک مطالعه توصيفی است که در سال 1381 با تعداد 54 نمونه در بخش های روانی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، يک چک ليست بود که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و فرم تعديل يافته ابزار استاندارد کوآل پکس در سه بخش تنظيم شده بود. در نهايت اطلاعات جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق در ارتباط با ميزان رفتارهای ناشی از احترام به عقايد و اعمال مذهبی سالمندان نشان داد که فراوانی نسبی اين رفتار فقط 34 درصد بوده و از اين ميزان کار انجام شده بيشترين درصد(45 درصد) در حد متوسط بود. نتيجه نهايی در ارتباط با ميزان فراوانی نسبی تدارک امکانات و وسايل لازم جهت ادا‏‏‎ی فرايض نيز، 41 درصد بوده و از اين ميزان کار انجام شده بيشترين درصد (53 درصد) در حد خوب بوده است. همچنين يافته ها در ارتباط با کمک به فرد سالمند در ادای فرايض، فروانی نسبی 62 درصد را نشان داد و از اين ميزان کار انجام شده بيشترين درصد (57 درصد) در حد خوب بوده است. در نهايت، در رابطه با هدف کلی پژوهش، نتايج نشان داد که بيشترين درصد (50 درصد) در ارايه مراقبت های توانبخشی معنوی خوب و 6 درصد عالی بوده است، که نتيجه ای در حد مطلوب و قابل قبول است ولی تا رسيدن به سطح عالی که هدف نهايی سيستم درمانی در يک نظام اسلامی است فاصله زيادی وجود دارد. با توجه به اين که بازتوانی همه جانبه اين گروه سنی به خصوص بازتوانی معنوی (که نيازی به تکنولوژی خاصی نداشته، هزينه ای برای بيمار و خانواده او ايجاد نمی کند و ضمن ايجاد آرامش جسمی و روانی جهت بيمار عاملی فرهنگ ساز و مستحکم کننده در روابط بين فردی است) لازم است اين مراقبت ها به صورت فراگير و همه جانبه در سالمندان مورد توجه قرار گيرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کيفيت مراقبت، توانبخشی معنوی، سالمندی، نيازها، بخش های روانی، پرستاری
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله موقري سادات محله، محمدرضا- نيك بخت نصرآبادي، عليرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877