[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تاثير گروه درمانی شناختی معنوی بر ميزان افسردگی
عنوان مختصر پژوهنده
کد مقاله (doi) 1387
آذر و دي
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: افسردگی يک بيماری شايع عصبی است. تاثير روان درمانی با رويکرد شناختی از سه دهه قبل در اين مورد شناخته شده است. شناخت درمانی گروهی رويکرد جديدی است که در دهه اخير به منظور درمان افسردگی استفاده شده است. در اين تحقيق تاثير گروه درمانی شناختی معنوی روی دانشجويان دختر مبتلا به افسردگی انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقيق با طراحی کارآزمايی بالينی انجام گرفت. آزمودنی های پژوهش از ميان 80 نفر مراجعه کننده انتخاب شدند. از آن ها آزمون افسردگی بک گرفته شد و با مصاحبه تشخيصی استاندارد، افسردگی آن ها تاييد شد. هيچ يک از نمونه های انتخاب شده دارو مصرف نمی کردند. گروه آزمايشی در ده جلسه گروه درمانی شناختی معنوی شرکت نمودند و گروه شاهد هيچ مداخله روان شناختی را دريافت نکردند. در پايان مداخله درمانی، هر دو گروه بار ديگر با آزمون ياد شده مورد ارزيابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ويلکاکسون و من ويتنی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: تحقيق روی تعداد 16 نفر (در دوگروه 8 نفره انجام گرفت). خصوصيات سن، جنس، تاهل، رشته تحصيلی، دانشگاه و نيز ميزان افسردگی آن ها در دو گروه مشابه بود. ميزان افسردگی افراد شاهد پس از درمان 6.8±5.32 و در گروه تجربی 5.1±5.5 بود (P<0.001). نتيجه گيری: به نظر می رسد که گروه درمانی شناختی معنوی در کاهش افسردگی دانشجويان دختر موثر باشد. تحقيقات بيش تر بر روی ساير گروه های جامعه توصيه می شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۸۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حمديه، مصطفي- ترقي جاه، صديقه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862