[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی سلامت معنوی دانشجويان پرستاری و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوی از بيماران
عنوان مختصر نشريه پرستاري ايران
کد مقاله (doi) 1384
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله از ديدگاه پرستاری جامع نگر، انسان موجودی چند بعدی است که بعد معنوی در مرکز اين ابعاد قرار داشته و در کسب سلامتی تاثير به سزايی دارد. بنابراين مراقبت معنوی بخش مهمی از عملکرد پرستاری است. هدف مطالعه حاضر تعيين و مقايسه سلامت معنوی دانشجويان سال اول و چهارم و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوی از بيماران بوده است. مطالعه از نوع مقايسه ای بود. جامعه پژوهش را دانشجويان پرستاری سال اول و چهارم دانشگاه های علوم پزشکی ايران، تهران و شهيد بهشتی تشکيل داد. نمونه گيری به روش سرشماری انجام گرفت و از کل نمونه ها، 283 دانشجوی پرستاری در مطالعه شرکت نمودند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد شده مربوط به سلامت معنوی ديدگاه در مورد معنويت و مراقبت معنوی بود. يافته ها نشان دادند که 98.8 درصد دانشجويان سال اول و کل دانشجويان سال چهارم (100 درصد( دارای سلامت معنوی در حد متوسط بودند و نتايج آزمون تی اختلاف معنی داری را بين دو گروه نشان نداد. ميانگين امتياز کسب شده ديدگاه دانشجويان سال اول در مورد معنويت 4.45±0.65 و سال چهارم 4.33±0.76 بود، اختلاف معنی دار بين دو گروه يافت نشد. همچنين ميانگين امتياز کسب شده ديدگاه دانشجويان سال اول در مورد مراقبت معنوی 43±6.9 و سال چهارم 42.5±6.1 بود و اختلاف معنی دار بين دو گروه وجود نداشت. با توجه به يافته های پژوهش مبنی بر اينکه سلامت معنوی و ديدگاه دانشجويان سال چهارم در مورد معنويت و مراقبت معنوی علی رغم گذراندن يک دوره چهار ساله در آموزش پرستاری با دانشجويان سال اول تفاوتی نداشته است. می توان بر لزوم گنجاندن محتوای درسی در اين رابطه و اهميت دادن به آن در دوره چهار ساله برنامه آموزش پرستاری تاکيد کرد. همچنين بررسی پژوهش حاضر به صورت طولی و استفاده از ابزارهای جديدتر و مطابق با فرهنگ ايرانی در اين زمينه و بررسی تاثير آموزش بر ديدگاه دانشجويان نسبت به معنويت و مراقبت معنوی توصيه می گردد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله فراهاني نيا، مرحمت- عباسي، مژگان- گيوري، اعظم- حقاني، حميد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862