[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی سلامت معنوی در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی
عنوان مختصر حيات
کد مقاله (doi) 1387
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بيماری لازم است. مواجهه با سرطان موجب ايجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. اين مطالعه با هدف شناخت سلامت معنوی بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی انجام گرفته است. روش بررسی: اين مطالعه از نوع توصيفی مقطعی است که در مورد 360 بيمار مبتلا به سرطان تحت شيمی درمانی در مراکز آموزش درمانی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی ايران و تهران در سال 1385 انجام گرفته است. در اين مطالعه از پرسشنامه سلامت معنوی Paloutzian وEllison (1982) استفاده شد. روش نمونه گيری از نوع مستمر بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفی، آزمون های مجذور کای، ضريب همبستگی پيرسون و نرم افزارSPSS v.11 تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين کل نمره سلامت معنوی بيماران 14.36±98.35 و ميانگين نمره سلامت مذهبی و وجودی آن ها به ترتيب 5.92±54.67 و 10.01±43.67 بود. بين سن، وضعيت تاهل و سطح تحصيلات بيماران با سلامت معنوی آن ها ارتباط معنادار وجود داشت (P<0.001) . نتيجه‏گيری: نتايج نشان داد سطح سلامت معنوی اين بيماران در محدوده بالا قرار دارد. همچنين سطح سلامت مذهبی بيماران بالاتر از سلامت وجودی آنان است که با توجه به فرهنگ جامعه ما اين امر طبيعی به نظر می رسد. بين سلامت معنوی بيماران و اکثر مشخصات فردی آن ها ارتباط معنادار وجود دارد. لذا به نظر می رسد در مراقبت از اين بيماران بايد به مشخصات فردی آنان توجه کافی مبذول شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت معنوی، سرطان، شيمی درمانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رضايي، محبوبه- سيدفاطمي، نعيمه- حسيني، فاطمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862