[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی طراحی و روان سنجی «مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزي»
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
کد مقاله (doi) 1388
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: از آن جا که ابزارهای کمی برای اندازه گيری سازگاری معنوی ساخته شده و هيچ يک از آنها متناسب با شرايط فرهنگی و اجتماعی نوجوانان ايرانی نمی باشد، در اين پژوهش، ساخت يک مقياس روا و پايا برای اندازه گيری سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی مورد توجه قرار گرفته است. روش: اين پژوهش، در دو بخش کيفی و کمی انجام شد. در بخش کيفی برای ساخت گويه های مقياس، با 15 نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی مصاحبه نيمه ساختار يافته انجام شد. در بخش کمی، شاخص روايی محتوا، صوری، سازه و ملاکی مقياس به همراه ضرايب پايايی (آلفای کرونباخ و پايايی به روش بازآزمايی) مورد بررسی قرار گرفت. يافته ها: تحليل عاملی اکتشافی برای بررسی سازه عاملی مقياس نشان داد که سه عامل بيانگر %55.29 واريانس بودند. همبستگی نمره های مقياس با مقياس نگرش معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی 0.897 و با مقياس اميدواری نوجوانان 0.274 بود. اندازه گيری پايايی، ضريب آلفای مقياس را 0.964 و ضريب همبستگی بازآزمايی به فاصله 3 هفته را 0.712 به دست داد. نتيجه گيری: مقياس سازگاری معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی، می تواند ابعاد مختلف سازگاری معنوی را در اين نوجوانان اندازه گيری کند و از روايی و پايايی بالايی برخوردار است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روان سنجی، سازگاری معنوی، نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رسولي، مريم- يغمايي، فريده- علوي مجد، حميد- سعيدالذاكرين، منصوره
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855