[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه تاثير روان درمانی گروهی با رويکرد شناختی و رويکرد معنوی بر افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران
عنوان مختصر تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
کد مقاله (doi) 1386
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی اين پژوهش مقايسه ميزان تاثير دو رويکرد روان درمانی گروهی شناختی- رفتاری و معنوی در کاهش ميزان افسردگی دانشجويان دختر دانشگاه های تهران است. آزمودنی های پژوهش از طريق اطلاعيه که در مرکز مشاوره و خوابگاه دانشگاه تربيت معلم حصارک و شهيد بهشتی زده شده بود به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند. سپس از آنها‌ آزمون افسردگی بک به عنوان پيش آزمون گرفته و آنگاه با مصاحبه تشخيصی افسردگی آنها تاييد شد. سپس به طور تصادفی در سه گروه که دو گروه آزمايشی و يک گروه کنترل بود قرار گرفتند. افراد انتخاب شده هيچ کدام دارو مصرف نمی کردند. يک گروه آزمايشی در ده جلسه گروه درمانی شناختی- رفتاری و گروه ديگری در ده جلسه معنويت درمانی شرکت نمودند، و گروه گواه هيچ مداخله روانشناختی دريافت نکردند. در پايان مداخله درمان هر سه گروه بار ديگر با آزمون يادشده مورد ارزيابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t وابسته و مستقل و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته های پژوهش نشان داد که: در مقايسه ميانگين نمرات افسردگی سه گروه قبل از درمان تفاوت معناداری وجود ندارد. گروه درمانی شناختی- رفتاری و معنويت درمانی به طور معناداری (P<0.01) در کاهش افسردگی دانشجويان موثر بوده است. در مقايسه ميانگين نمرات افسردگی پس آزمون گروه درمانی شناختی و معنويت درمانی با مقايسه با گروه کنترل تفاوت معناداری (P<0.01) در کاهش افسردگی دانشجويان به وجود آمده است و اثربخشی روش دوم بارزتر بوده است، ولی در مقايسه دو روش آزمايشی با هم تفاوت معناداری مشاهده نشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، گروه درمانی شناختی، گروه درمانی معنوی،‌ دانشجويان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ترقي جاه، صديقه- نوابي نژاد، شكوه- بوالهري، جعفر- كيامنش، عليرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862