[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نگرش پرستاران به معنويت و مراقبت معنوی
عنوان مختصر پايش
کد مقاله (doi) 1387
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پرداختن به نيازهای معنوی، جزء ضروری مراقبت کل نگر در پرستاری شناخته شده است. هدف اين مطالعه، تعيين نگرش پرستاران مرکز آموزشی ـ درمانی روان پزشکی رازی به معنويت و مراقبت معنوی است که به روش مقطعی انجام گرديد. جامعه پژوهش شامل تعداد 107 نفر از پرستاران مرکز آموزشی ـ درمانی روان پزشکی رازی بود که همگی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقياس سنجش معنويت و مراقبت معنوی (Spirituality and Spiritual Care Rating Scale-SSCRS) بود. داده ها پس از جمع آوری به وسيله نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری من ويتنی، کای دو ، کروسکال واليس و کولموگروف اسپيرينوف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاکی از آن بودند که ميانگين نمره نگرش به معنويت و مراقبت معنوی، 63.40 با انحراف معيار 7.57 و نمرات اکثريت جامعه پژوهش بين 33 تا 92 که حداکثر نمره پرسشنامه بوده، قرار داشته اند. اين امر نشان دهنده آن است که نگرش به معنويت و مراقبت معنوی در پرستاران مرکز آموزشی ـ درمانی روان پزشکی رازی در سطح مثبت و بالايی قرار دارد (اکثريت جامعه در صدک سوم قرار داشتند). بررسی ارتباط متغيرهای شغلی مندرج در پرسشنامه با نگرش به معنويت و مراقبت معنوی نشان داد. پرستاران نگرش مثبت به معنويت و تمايل به ارايه مراقبت های معنوی دارند و فراهم آوردن بستر مناسب برای ارايه اين مراقبت ها می تواند سبب انجام آنها گردد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش، معنويت، مراقبت معنوی، پرستار
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مظاهري، منير- فلاحي خشكناب، مسعود- سادات مداح، سيد باقر- رهگذر، مهدي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862