[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس
عنوان مختصر تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق)
کد مقاله (doi) 1389
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: سلامت معنوی يکی از مفاهيم بنيادين در بيماری های مزمن است، که با ايجاد معنا و هدف در زندگی به عنوان رويکردی مهم در ارتقا سلامت عمومی و کيفيت زندگی در نظر گرفته می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی و کيفيت زندگی در مبتلايان به مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن MS ايران طرح ريزی شد. مواد و روش کار: اين مطالعه همبستگی توصيفی بر روی 236 بيمار 57-20 ساله عضو انجمن MS ايران که به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند در سال 1387 انجام شد. اطلاعات از طريق پرسشنامه های سلامت معنوی و کيفيت زندگی جمع آوری و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمون t مستقل و ضريب همبستگی پيرسون انجام و p£0.05 معنی دار تلقی گرديد. يافته ها: سلامت معنوی در اکثر اين بيماران در حد متوسط (%97/9) بود. بين سلامت معنوی در بعد مذهبی و کيفيت زندگی در بعد روانی ارتباط معنی داری وجود داشت. در بعد وجودی نيز با کيفيت زندگی در هر دو بعد جسمی (p=0.04) و روانی (p£0.0001) ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتيجه گيری: با توجه به نتايج می توان به ضرورت تقويت بعد معنوی سلامت به عنوان عاملی تاثيرگذار بر کيفيت زندگی در اين بيماران پی برد. اين نکته کليدی در کشوری با باورهای فکری، فرهنگی و مذهبی مانند ايران می تواند در طراحی برنامه های مراقبتی - درمانی برای اين گونه بيماران مفيد و ضروری باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مولتيپل اسکلروزيس، کيفيت زندگی، معنويت، مذهب، سلامت
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله اله بخشيان، مريم- جعفرپورعلوي، مهشيد- پرويزي، سرور- حقاني، حميد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862