[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد (ويژه نامه همايش رفتارهاي پر خطر )
کد مقاله (doi) 1389
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سوء مصرف مواد پديده ای مزمن است که آسيب های فراوان جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی را به دنبال دارد، به طوری که شخص مبتلا را دچار افت جدی در کنش های فردی و اجتماعی می کند. هدف از اين مقايسه هوش معنوی و سلامت روانی در افراد معتاد و غير معتاد و بررسی رابطه اين دو متغير در دوگروه است. روش بررسی: نمونه ها شامل 80 نفر معتاد به مواد مخدر و 80 نفر افراد غير معتاد بودند که افراد معتاد به شيوه نمونه گيری در دسترس از مراکز درمان و بازتوانی دولتی و غير دولتی شهر زاهدان انتخاب شدند. افراد غير معتاد نيز به صورت نمونه گيری در دسترس از لحاظ سن و جنس با افراد معتاد يکسان انتخاب شدند. آنگاه آزمودنی ها پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوی و فرم 28 سوالی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (1979) را تکميل کردند، سپس و داده ها با آزمون آماری همبستگی پيرسون وt مستقل تحليل شد. نتايج: يافته ها نشان داد بين نمره های هوش معنوی و سلامت روان معتادان و غير معتادان تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که معتادان به مواد مخدر از هوش معنوی و سلامت روانی پايين تری نسبت به گروه عادی برخوردار بودند. همچنين در هر دو گروه بين هوش معنوی و سلامت روان همبستگی معنادار مشاهده شد. نتيجه گيری:. سوء مصرف مواد سلامت جسمانی و روانی افراد را به خطر می اندازد، افراد با هوش معنوی پايين به احتمال بيشتری دچار سوء مصرف می شوند. اين احتمال وجود دارد که بتوانيم با پرورش هوش معنوی افراد، از مبتلا شدن آنها به اين معضل جلوگيری کنيم.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هوش معنوی، سلامت روان، اعتياد
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۳۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله معلمي، صديقه- رقيبي، مهوش- سالاري درگي، زهره
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862