[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The relationship between religious coping strategies and mental health in Multiple Sclerosis (MS) Patients
عنوان فارسی رابطه مقابله‌های مذهبی و سلامت روان در بيماران مبتلا به تصلب چندگانه بافت (ام اس)
عنوان مختصر روان شناسي كاربردي
کد مقاله (doi) 1388
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Aim of this study was to determine relation between religious coping strategies especially cognitive ones of MS patients for example: trust in god, praying, philan thropies, believe in death and the world after death with mental health. Method was descriptive analytic and correlation. Subjects were 50 male and female MS patients who were in the age of 25- 40 years old and all were received drug therapy in the Tehran's MS Association. The instruments were: 28 items GHQ questioner of Goldberg and Hillier 1979 and researcher-made questionnaire with 11 items in cognitive, avoidance and behavioral domain. Its content validity was confirmed by specialists and its reliability was detected as 80% by test-retest methods in 2 weeks interval. Persons correlation and t test were used for data analysis. Results showed there is not any significant difference between male/female patients in applying of religious copings, but there was significant correlation between high religious beliefs and mental health. Discussion: patients who are in stressful conditions like MS disease but have strong religious believe, and also they apply religious coping strategies mid drug therapy, will attain a higher mental health.
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر تععين رابطه مقابله‌های مذهبی خصوصاً در بعد شناختی توکل به خداوند، دعا، انجام خيرات و اعتقاد به مرگ و معاد در زنان و مردان مبتلا به بيماری تصلب چندگانه بافت‌ها با سلامت روان بود. روش پژوهش از نوع توصيفی – تحليلی و همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 50 نفر از بيماران 40-25 ساله مبتلا به تصلب چندگانه بافت‌ها بودند که از انجمن بيماران ام اس تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هيلير ، 1979 با 28 سوال و پرسشنامه محقق ساخته با 11 سوال و دارای مولفه‌های شناختی، اجتنابی و رفتاری بود پاسخ دادند. روايی محتوايی پرسشنامه اخير از سوی صاحبنظران در حوزه روانپزشکی و مذهبی تائيد و اعتبار آن نيز با استفاده از روش آزمون- آزمون مجدد پس از دو هفته 80/0 بود. جهت تحليل داده‌ها از آزمون آماری t و همبستگی پيرسون استفاده شد. يافته‌ها حاکی از معنادار نبودن تفاوت ارتباط نحوه استفاده از مقابله های مذهبی در دو جنس بود ولی ارتباط بين باورهای مذهبی بالا و سلامت روان معنادار بود. نتيجه‌گيری: اگر افراد هنگام بيماری و استفاده از دارودرمانی از اعتقادات مذهبی عملی نيز برخوردار باشند می‌توانند با بيماری مقابله کنند و از سلامت عمومی بيشتری برخوردار شوند و حتی با پديده مرگ نيز به راحتی برخورد نمايند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mental health- MS- patients- religious coping
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بيماران- تصلب چندگانه بافت‌ها- سلامت روان- مقابله مذهبی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۸
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862