[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی انديشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دينی در بيماران مبتلا به افسردگی
عنوان مختصر مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: ادبيات پژوهشی به طور گسترده ای نشان می دهد که دين اغلب به عنوان عامل محافظتی نيرومندی در برابر اختلال های روانی و روان تنی عمل می کند. با اين همه، نوع تاثير باورهای نظری و مناسک يا آيين های عملی دينی بر پديدارشناسی اختلال های مزبور به قدر کافی کندوکاو نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی انديشه پردازی خودکشی در بيماران افسرده دارای سطوح متفاوت عمل به مناسک دينی اجرا گرديد. روش کار: در قالب يک پژوهش مقطعی، 66 بيمار افسرده به شيوه نمونه گيری آسان از بين مراجعه کنندگان به کلينيک روانپزشکی و روانشناسی طلوع و بيمارستان روان پزشکی شفا رشت انتخاب شدند. برای تشخيص افسردگی از مصاحبه ساختار نيافته بر اساس معيارهای DSM-IV-TR و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. با استفاده از يک مقياس درجه بندی خوداجرايی محقق ساخته، ميزان عمل آزمودنی ها به مناسک و آيين های دينی تعيين و آزمودنی ها در دو گروه بيماران افسرده عامل قوی و بيماران افسرده عامل ضعيف به مناسک دينی گمارده شدند. همچنين از مقياس نااميدی بک و مقياس انديشه پردازی خودکشی بک استفاده به عمل آمد. يافته ها: تحليل آماری با استفاده از آزمون t نشان داد که بين دو گروه آزمودنی از نظر ميزان افسردگی (0.847) تفاوت معنی داری ديده نمی شود. با اين همه، ميزان نااميدی (0.034) و انديشه پردازی خودکشی (0.0005) گروه افسرده عامل قوی به مناسک دينی به طور معنی داری کمتر از گروه ديگر بود. نتيجه گيری: يافته های فوق نشان می دهند که پديدارشناسی افسردگی در بيماران افسرده ای که عامل قوی به آيين های دينی هستند از نظر ميزان انديشه پردازی خودکشی و نااميدی با بيماران افسرده ای که عامل ضعيف به آيين های دينی هستند تفاوت دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، انديشه پردازی خودکشی، عمل به مناسک دينی، نااميدی، خودکشی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۲۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دل آذر، ربابه- فرهي، حسن
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862