[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه دينداری با رضايتمندی زناشويی
عنوان مختصر تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
کد مقاله (doi) 1384
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دينداری با رضايتمندی زناشويی در بين زوج های شهر تهران» با هدف بررسی تاثير برخی عوامل بر رضايتمندی زناشويی صورت گرفت. طرح پژوهشی در اين تحقيق توصيفی می باشد. جامعه آماری متشکل از تمام زوج های شهر تهران می باشد. نمونه پژوهش 200 آزمودنی (100زوج) است که به شيوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های «جهت گيری دينی(درونی و برونی) « آلپورت»، «آزمون معبد» و « انريچ» می باشد. جهت تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصيفی از آزمون t، همبستگی پيرسون، تحليل واريانس يک طرفه، آزمون تعقيبی توکی وخی دو (X) استفاده گرديد. تحليل نشان داد: همبستگی معناداری بين جهت گيری دينی درونی و عمل به باورهای دينی و رضايتمندی زناشويی وجود دارد. همبستگی معناداری بين جهت گيری دينی برونی و رضايتمندی زناشويی وجود ندارد. متغير تحصيلات بر جهت گيری دينی و عمل به باورهای دينی تاثير معنا داری دارد. متغير جنسيت بر جهت گيری دينی و عمل به باورهای دينی تاثير معناداری ندارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نيكوي، مريم- سيف، سوسن
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862