[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت
عنوان مختصر دانشور رفتار
کد مقاله (doi) 1385
ارديبهشت
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت در دانش آموزان است. بدين منظور 312 دانش آموز دختر و پسر پايه سوم دبيرستان در رشته های تحصيلی علوم تجربی، انسانی و رياضی با روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند که نهايتا 287 پرسشنامه برای تجزيه و تحليل آماده شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه کارايی خانواده (family assessment devic:FAD)، آزمون معبد و آزمون هويت شخصی بوده است. داده های به دست آمده با روش های آماری «تي» برای مقايسه دو گروه، همبستگی و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت رابطه معکوس معنادار وجود دارد. بين سازه های کارايی خانواده، يعنی نقش ها و حل مساله با بحران هويت نيز رابطه معکوس معنادار مشاهده شد. همچنين مشخص گرديد که از بين دو عامل دينداری و کارايی خانواده، دينداری، و از بين سازه های کارايی خانواده، نقش ها و سپس حل مساله، بيش ترين تغييرات مربوط به بحران هويت را تبيين می کنند. علاوه بر اين مشاهده شد که بين دينداری دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد و دختران نسبت به پسران باورهای مذهبی قوی تر دارند. اما بين بحران هويت دو گروه تفاوت معناداری يافت نشد. در اين تحقيق، تاثير کارايی خانواده و دينداری بر بحران هويت تاييد شد که اين بيانگر اهميت نقش خانواده و مذهب در هويت يابی نوجوانان است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کارايی خانواده، دينداری، هويت، بحران هويت، نوجوان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نجفي، محمود- احدي، حسن- دلاور، علي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862