[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رفتار دينی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبيرستان های کرمان
عنوان مختصر تربيت اسلامي
کد مقاله (doi) 1385
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين تحقيق با هدف شناسايی و بررسی رفتار دينی دانش آموزان دبيرستان های کرمان و همچنين بررسی ميزان ارتباط جنسيت، نوع مدرسه و پايه تحصيلی دانش آموزان با رفتاردينی صورت گرفته است. سنجش ميزان رابطه و همبستگی هر کدام از رفتارهای دينی با رفتار دينی ديگر نيز از جمله اهداف اين پژوهش بوده است. روش تحقيق، توصيفی از نوع همبستگی و ابزار جمع آوری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به فروع دين متناسب با سن نوجوان دبيرستانی طراحی گرديد و روائی آن معادل 0.84 و پايانی آن، 0.95 محاسبه شد. جامعه آماری مربوطه مشتمل بر ?? دبيرستان (50 دبيرستان دخترانه و 44 دبيرستان پسرانه) بوده که تعداد 27 دبيرستان دخترانه و پسرانه دولتی و غيرانتفاعی با روش نمونه گيری سيستماتيک از بين آنها انتخاب گرديده است و سپس با روش نمونه گيری تصادفی، تعداد 15 نفر از دانش آموزان هر مدرسه جهت پاسخگويی به سوالات پرسشنامه انتخاب گرديدند. تعداد کل دانش آموزان انتخاب شده معادل 405 نفر در نظر گرفته شد که از 405 پرسشنامه توزيع شده، تعداد 292 پرسشنامه برگشت داده شد و داده های آنها تحليل گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از جداول فراوانی مطلق و فراوانی نسبی پاسخ های سوالات پرسشنامه به منظور بررسی و شناسايی رفتار دينی دانش آموزان و با استفاده از ضرايب همبستگی اسپيرمن و پيرسون به منظور کشف ميزان ارتباط هر کدام از متغيرهای جنسيت، نوع مدرسه و پايه تحصيلی دانش آموزان با رفتار دينی آنان و همچنين شناسايی ميزان ارتباط هر کدام از رفتارهای دينی با يکديگر صورت گرفته است. نتايج تحقيق نشان می دهد که %92.2 دانش آموزان رفتار دينی مطلوبی را از خود نشان می دهند و همچنين بين رفتار دينی و نوع مدرسه و جنسيت دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد ولی بين رفتار دينی دانش آموزان و پايه تحصيلی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رفتار، دين، رفتار دينی،‌ نماز، روزه، تولی و تبری، امربه معروف و نهی از منکر
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله علوي، سيدحميدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862