[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی کيفيت زندگی و رابطه آن با نگرش دينی و عملکرد تحصيلی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
عنوان مختصر طب و تزکيه
کد مقاله (doi) 1383
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله دانشگاه ها علاوه بر توليد و انتقال دانش، مهارت و فن آوری وظيفه کمک به تسهيل رشد عمومی شخصيت دانشجو و ايجاد کفايت لازم برای زندگی مستقل و کارآمدتر آنها را نيز بر عهده دارند. معاونت دانشجويی دانشگاه ها به عنوان متوليان اصلی زمينه سازی رشد عمومی شخصيت و توسعه سازگاری دانشجو در طی دوران تحصيل همواره به دنبال شناسايی عوامل موثر بر سازگاری عمومی و توسعه کارآمدی دانشجويان بوده و خواهند بود. هر ساله بخش عظيمی از بودجه محدود دانشجويی و فرهنگی دانشگاه ها صرف تدوين و اجرای برنامه هايی می شود که حتی اگر فرض را بر موفقيت آنها بگذاريم، باز هم هيچ مبنای عينی برای ارزيابی محتوای برنامه ها، نحوه اجرای آنها، کيفيت و کميت تاثير آنها بر جنبه های مورد نظر زندگی دانشجويان در اختيار نداريم. اين پژوهش در صدد آن بوده است که پرسش هايی را پاسخ گويد که در آنها وضعيت کيفيت زندگی دانشجويان و نيز رابطه اش با نگرش دينی و عملکرد تحصيلی مشخص شود. جامعه آماری 28 هزار دانشجوی شاغل به تحصيل در 4 دانشکده زير گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصيلی 79-80 بوده است. واحد نمونه گيری يک دانشجو شاغل به تحصيل در يکی از دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بوده است. تعداد گروه نمونه 400 دانشجو )حدود %2 جمعيت آماری( در نظر گرفته شد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی انتخاب شدند. به منظور سنجش متغيرها از پرسش نامه کيفيت زندگی استفاده شده است. داده های نيز با استفاده از نرم افزار spss9 پردازش شد. يافته های اين گزارش، حاصل تحليل اطلاعات پرسشنامه های تکميل شده توسط گروه نمونه ای متشکل از 372 دانشجو است که در طی سال تحصيلی 80-81 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران مشغول به تحصيل بوده اند. از اين تعداد %50.4 زن، %99.2 مسلمان بوده اند. به لحاظ سنی %42.9 آنها تا 22 سال و %86 تا 27 سال سن داشته اند. 40.2% از گروه نمونه خود را شاغل معرفی کرده اند. نتايج مقدماتی اين بررسی نشان داده اند که کيفيت زندگی حدود نيمی از دانشجويان در حد متوسط و يا کمی بهتر از آن است. ليکن حدود %25 از آنها شرايط نامطلوب تری دارند که نيازمند تغيير جدی در وضعيت فعلی آنها است. عوامل جنس، سن، نوع مذهب در کيفيت زندگی گروه نمونه بی تاثير و عوامل تاهل، اشتغال، برخی از سطوح تحصيلی و شغلی والدين بر کيفيت زندگی دانشجويان مورد نظر، تاثير داشته است. نگرش دينی نيز متوسط بوده و نمرات حاکی از نگرش دينی «بسيار قوي» و «بسيار ضعيف» نسبت ناچيزی از کل توزيع را تشکيل داده است. به لحاظ عملکرد تحصيلی %12.9 از آنها معدل «الف» %27.9 از آنها معدل «ب» و حدود %42 از آنها معدل «ج» و کمتر از آن داشته اند. معدل حدود %70 از دانشجويان «ب» و «ج» بوده و حدود %8 از آنها نيز معدل «د» داشته اند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کيفيت زندگی، نگرش دينی، عملکرد تحصيلی، دانشجو
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله بهمني، بهمن- تمدني، مجتبي- عسگري، مجيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877