[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی مقايسه ای اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری و شناخت درمانگری با رويکرد دينی بر بيماران افسرده و پاسخ لنفوسيت های
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1387
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور مقايسه اثرات روان درمانگری شناختی- رفتاری به طور جداگانه و شناخت درمانگری توام با رويکرد دينی بر کاهش علايم افسردگی و پاسخ لنفوسيت های T بيماران افسرده در مقابل ميتوژن PHA انجام شده است. جامعه مورد بررسی شامل 60 بيمار افسرده نوروتيک است که به مطب های خصوصی و مراکز مشاوره و روان درمانی مراجعت نموده اند. بيماران از لحاظ متغيرهای مورد نظر در پژوهش کاملا همگون بودند. اين افراد به طور تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسيم شدند: در گروه اول از روان درمانگری شناختی- رفتاری استفاده شد. در گروه دوم، روان درمانگری شناختی همراه با رويکرد دينی به کار رفت، سپس ميزان علايم افسردگی و فعاليت نظام ايمنی دو گروه که شامل پاسخ لنفوسيت های T در مقابل ميتوژن PHA است در مراحل مختلف قبل از درمان، پس از خاتمه درمان و بعد از دوره پی گيری شش ماهه ارزيابی شد. نتايج حاصل آشکار ساخت که تفاوت معنی داری ميان دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه (روان درمانگری شناختی- رفتاری) و (شناخت درمانگری توام با رويکرد دينی) از لحاظ ميزان افسردگی و فعاليت نظام ايمنی وجود دارد. يعنی علايم افسردگی کاهش و فعاليت نظام ايمنی پس از مداخله درمانگری افزايش يافته است. اين تغييرات در گروه (شناخت درمانی توام با رويکرد دينی) بيشتر از گروه ديگر بوده است. همچنين تفاوت معنی داری ميان دو مرحله پيش آزمون و دوره پی گيری از لحاظ ميزان افسردگی و فعاليت نظام ايمنی در گروه شناخت درمانگری توام با رويکرد دينی وجود دارد. يعنی کماکان در دوره پی گيری، کاهش علايم افسردگی و افزايش فعاليت نظام ايمنی به طور معنی داری مشهود بوده است، اما اين تفاوت بعد از دوره پی گيری برای گروه روان درمانگری شناختی- رفتاری معنی دار نبوده است. به عبارت ديگر، رويکرد دينی همراه با روان درمانگری شناختی- رفتاری در کاهش علايم افسردگی و افزايش فعاليت نظام ايمنی بهتر از اجرای روان درمانگری شناختی- رفتاری به صورت منفرد بوده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله افسردگی، روان درمانگری شناختی- رفتاری، رويکرد دينی،‌ لنفوسيت های T، ميتوژن PHA
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حميد، نجمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877