[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی و ارزيابی عوامل موثر بر هويت دينی جوانان در شيراز
عنوان مختصر مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان (مطالعات و پژوهش هاي دانشکده ادبيات و علوم انساني)
کد مقاله (doi) 1381
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هويت يکی از مفاهيم پيچيده در جامعه شناسی است و مطالعاتی که در مورد آن انجام می شود، اهميت ويژه ای دارند. در اين مقاله به بررسی هويت مذهبی جوانان در شيراز و تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر آن، پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق از يک نمونه 400 نفری که به صورت نمونه گيری خوشه ای از جامعه آماری 252350 نفری انتخاب شده اند، نشان می دهد که جنسيت، ميزان مذهبی بودن والدين و دوستان و ميزان دنياگرايی بيشترين تأثير را برهويت مذهبی جوانان داشته است. تحليل چند متغيره نشان می دهد که از ميان اين متغيرها،‌ ميزان مذهبی بودن دوستان بيشترين تأثير را بر هويت مذهبی جوانان داشته (بتا=0.454) وپس از آن ميزان دنياگرايی مهمترين متغير ظاهر شده است (بتا= 0.220-) نتايج آماره تحليل مسير نشان می دهد که متغيرهای مهمی مانند تحصيلات و ميزان رضايتمندی سياسی و جهانی شدن، به صورت غيرمستقيم بر هويت مذهبی اثر داشته اند، به اين صورت که تأثير ميزان رضايتمندی سياسی و جهانی شدن بيشتر از طريق ميزان دنياگرايی بر هويت مذهبی اعمال شده است (0.547=R2). نتايج اين پژوهش نشان می دهد که منابع تفسير کنش در دنيای مدرن متکثر شده اند و دين به عنوان يک منبع مهم تفسيری با آنها به رقابت پرداخته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ايمان پور، محمدتقي- سروش، مريم
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862