[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تصور از خدا در روشهای تربيت دينی متفاوت
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1386
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت «تصور از خدا در روشهای تربيت دينی متفاوت» طراحی و اجرا گرديد. تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند و «پرسشنامه تصور از خدا» (مظاهری و همکاران، 1384؛ بازسازی مقياس لارنس، (1997. «سياهه روش تربيت دينی:‌ پرسشنامه محيط خانوادگي» (نقاشان، 1358؛ به نقل از آقاجری، (1374 و پرسشنامه محقق ساخته (در خصوص تلاش والدين برای تربيت دينی فرزندان) را تکميل کردند. نتايج تحليل واريانس دوراهه نشان داد، تفاوت تمام زيرمقياسهای آزمون تصور از خدا:‌«تاثيرپذيري»، «مشيت الهي»،‌ «پذيرندگي»، «خيرخواهي»،‌ «حضور» و «چالش» در سبک های تربيتی و تفاوت زيرمقياسهای «تاثيرپذيري» و «مشيت الهي» در دو گروه از والدين «والدينی که در تربيت دينی فرزندشان تلاش داشتند» و «والدينی که در تربيت دينی فرزندشان تلاش نداشتند»، به تفکيک معنادار می باشد. اما تفاوت زيرمقياسهای تصور از خدا در تعامل سبک های تربيتی و دو گروه والدين معنادار نمی باشد. همچنين تجزيه و تحليل نهايی نمرات به دست آمده توسط آزمون تعقيبی شفه نشان داد که اکثر تفاوتهای معنادار، در «تصور شخصی از خدا»، در بين سبک های تربيتی «مقتدرانه» و «مسامحه کارانه» می باشد، به طوری که مثبت ترين تصور از خدا در روش تربيتی مقتدرانه و منفی ترين تصور از خدا در روش تربيتی مسامحه کارانه ديده شده است. در تبيين نتايج فوق به ارتباط والد - کودک در دوران کودکی با توجه به نظريه های روابط موضوعی، دلبستگی و يادگيری اجتماعی اشاره شده است. اين نظريه ها فرض می کنند که ارتباط بهينه والد - کودک،‌ تصور مثبت تری را از خدا در کودک شکل می دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصور از خدا، روشهای تربيت دينی، ‌روابط موضوعی، ‌دلبستگی، يادگيری اجتماعی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۶۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله صادقي، منصوره السادات- مظاهري، محمدعلي- حيدري، محمود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855