[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی دينداری، خودکنترلی و گرايش به مصرف مواد در دانشجويان
عنوان مختصر رفاه اجتماعي
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله طرح مساله:. علی رغم اقدامات بسياری که در بخش کاهش عرضه در کشور انجام شده است، به نظر می رسد هنوز شناسايی عواملی که بتواند منجر به پيشگيری از مصرف مواد شود، از اهميت بيشتری برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نگرش دينی و خودکنترلی با گرايش به مصرف مواد بوده است. روش: گروه نمونه متشکل از 386 دانشجوی پسر دوره کارشناسی دانشگاه تهران بوده است که به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای انتخاب گرديدند. ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بوده است از «مقياس تجديدنظر شده می بارگی مک اندرو» (MAC-R)، «مقياس پذيرش اعتياد» (AAS)، مقياس دينداری و مقياس تجديدنظرشده خودکنترلی. يافته ها تحليل هم پراکنش (کوواريانس) چندمتغيری نشان داد که بين سطح دينداری فرد و گرايش به مصرف مواد رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنين بين خودکنترلی پايين و گرايش به مصرف مواد رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. نتيجه گيری: دينداری می تواند از گرايش فرد به مصرف مواد پيشگيری نمايد. از اينرو به والدين و مراکز آموزشی پيشنهاد می شود که با تقويت باورهای دينی در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد از احتمال گرايش آن ها به مصرف مواد جلوگيری شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خودکنترلی، دانشجو، دينداری، سوء مصرف مواد
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خداياري فرد، محمد- شهابي، روح اله- اكبري زردخانه سعيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862