[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه بين کارايی خانواده و دينداری و سلامت روان و مقايسه آن بين دانشجويان دختر و پسر
عنوان مختصر تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
کد مقاله (doi) 1386
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در پژوهش حاضر به رابطه بين کارايی خانواده و دينداری و سلامت روان در دانشجويان و مقايسه آن بين گروه های دختر و پسر پرداخته شد. با توجه به مساله پژوهش، فرضيه های تحقيق به اين صورت مطرح گرديد: بين کارايی خانواده و دينداری و سلامت روان دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد. همچنين بين اين رابطه در گروه های دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. برای آزمون فرضيه های مذکور به کمک روش تحقيق همبستگی و با استفاده از پرسش نامه های کارايی خانواده (FAD) و دينداری و سلامت روان اطلاعات لازم جمع آوری شد. آزمودنی های اين پژوهش 120 نفر بودند شامل 60 دختر و 60 پسر دانشجويی دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گرديدند. پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نياز با استفاده از روش های آمار توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها نشان داد بين کارايی خانواده و دينداری و سلامت دانشجويان رابطه معناداری وجود دارد. اما بين اين رابطه در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود نداشت.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کارايی خانواده، دينداری، سلامت روان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۰۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله جعفري، اصغر- صدري، جمشيد- فتحي اقدم، قربان
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862