[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه سبک های هويت و دينداری در دانشجويان
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار
کد مقاله (doi) 1388
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف پژوهش توصيفی حاضر، بررسی رابطه سبک های هويت مدل برزونسکی و دينداری بود. روش: 359 دانشجو (182 مرد و 177 زن) که با روش نمونه گيری تصادفی - طبقه ای - چندمرحله ای از ميان دانشجويان کارشناسی دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران و شهيد بهشتی انتخاب شده بودند، به پرسش نامه سبک های هويت، پرسش نامه جهت گيری مذهبی اسلامی و مقياس باورهای پساانتقادی پاسخ دادند. داده ها به کمک ضريب همبستگی گشتاوری پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام تحليل شدند. يافته ها: بيشتر متغير های دينداری دو مقياس با هويت اطلاعاتی و هنجاری ارتباط مثبت و با هويت نامتمايز / اجتنابی ارتباط معکوس داشتند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که باورها و مناسک توسط دو سبک هويت اطلاعاتی و هنجاری، اخلاق توسط هر سه سبک هويتی، شمول استعلا توسط دو سبک هنجاری و نامتمايز / اجتنابی (به صورت منفی) و پردازش نمادين مذهب تنها توسط هويت اطلاعاتی قابل پيش بينی است. نتيجه گيری: ارتباط مثبت بيشتر متغيرهای دينداری با سبک های هويت اطلاعاتی و هنجاری و ارتباط معکوس آنها با سبک هويت نامتمايز / اجتنابی، نشانگر تعلق اين متغيرها به يک سازه مشترک دينداری است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سبک های هويت، باورها و مناسک، اخلاق، شمول استعلا، پردازش نمادين مذهب
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۷۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله مغانلو ،مهناز- آگيلاروفايي، مريم- شهرآراي، مهرناز
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862