[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه عمل به باورهای دينی با شادکامی و رضايت زناشويی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
عنوان مختصر دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
کد مقاله (doi) 1387
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش با هدف بررسی رابطه بين دينداری با شادکامی و رضايتمندی زناشويی انجام گرفت. طرح پژوهشی توصيفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام کادر آموزشی، کارکنان و دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در سال تحصيلی 87-86 بود. نمونه پژوهش 269 آزمودنی (62 نفر عضو هيات علمی، 28 نفر از کارکنان و 179 دانشجوی متاهل) بود که به شيوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه شادکامی (a=0.90)، پرسشنامه رضايت زناشويی (a=0.92) و آزمون «معبد 2» (a=0.97) بود. برای تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصيفی از تحليل واريانس يکطرفه (ANOVA)، ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده گرديد. تحليل نتايج نشان داد که بين دينداری با شادکامی و رضايت زناشويی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (P<0.01). دينداری و سن، پيش بينی کننده های مناسبی برای رضايت زناشويی و شادکامی محسوب می شوند (P>0.05).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عمل به باورهای دينی، رضايت زناشويی، شادکامی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله روحاني، عباس- معنوي پور، داوود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862