[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه نگرش دينی و همسازی اجتماعی دانشجويان
عنوان مختصر روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)
کد مقاله (doi) 1385
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه نگرش دينی و همسازی اجتماعی با توجه به جنس و وضعيت تاهل دانشجويان شکل گرفت. بدين منظور گروه نمونه ای به حجم 424 (192 دختر و 232 پسر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقياس نگرش دينی و مقياس همسازی اجتماعی بل بود. نتايج تحليل همبستگی پيرسون و آزمون t نشان داد بين نگرش دينی و سازش يافتگی اجتماعی تنها در دختران رابطه منفی معنادار (P<0.0) وجود داشت و نگرش دينی دانشجويان دختر قويتر از پسران بود. در حالی که در همسازی اجتماعی تفاوتی از لحـاظ جنس به دست نيـامد. نتايج رگرسيون حـاکی از عدم پيش بينی سازش يافتگی اجتماعی بر اساس نگرش دينی و جنس بود. آزمون ميانه نيز تفاوتی بين نمره های دانشجويان متاهل و مجرد در ميزان نگرش دينی و همسازی اجتماعی نشان نداد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۳۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله تمدني، مجتبي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877