[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی کيفيت ارتباط والد - فرزند پيش شرط تربيت دينی فرزندان
عنوان مختصر فصلنامه خانواده پژوهي
کد مقاله (doi) 1386
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی کيفيت ارتباط والد - فرزند به عنوان پيش شرط تربيت دينی فرزندان طراحی و اجرا گرديد. تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سبک تربيتی يا محيط خانوادگی (نقاشان، 1358) و پرسشنامه محقق ساخته را تکميل نمودند. به طور کلی نتايج آزمون مجذور کا نشان داد در حالی که در سبک تربيتی مقتدرانه بيشترين فراوانی مربوط به آزمودنی هايی است که والدين خود را «افرادی مذهبی در نظر گرفته اند که برای تربيت دينی آن ها سعی و تلاش کرده اند»، در سبک تربيتی مسامحه کارانه بيشترين فراوانی مربوط به آزمودنی هايی است که والدين خود را «افرادی بی تفاوت نسبت به مذهب در نظر گرفته که برای تربيت دينی آن ها سعی و تلاش نداشته اند». هم چنين در حالی که درصد آزمودنی هايی که خود را در گروه های «من مسلمان هستم و اگر چه دوست دارم که دستورات دينی را رعايت کنم، ولی گاهی چنين نيستم» و «من به خدا ايمان دارم و اگر چه دوست دارم خواسته های او را انجام دهم ولی گاهی اوقات نمی توانم» در سبک تربيتی مقتدرانه دارای بيشترين فراوانی است. درصد آزمودنی هايی که خود را در گروه های «هنوز در مورد دين خود تصميمی نگرفته ام» و «ممکن است خدا وجود داشته باشد، ولی اين امر به زندگی من ارتباطی ندارد» قرار داده اند، در سبک تربيتی مسامحه کار بيشترين فراوانی را دارد. در مطالعه حاضر هم چنين نشان داده شد که منابع شناخت دينی در سبک های تربيتی مختلف، متفاوت است. به طوری که در سبک تربيتی مقتدر شناخت دينی بيشتر از طريق خانواده و در سبک تربيتی مختلف، متفاوت است. به طوری که در سبک تربيتی مقتدر شناخت دينی بيشتر از طريق خانواده و در سبک تربيتی مسامحه کار شناخت دينی بيشتر از طريق اماکن مذهبی است. در تبيين نتايج فوق به ارتباط والد - فرزند در دوران کودکی با توجه به نظريه های روابط موضوعی، دلبستگی و يادگيری اجتماعی اشاره شده است. اين نظريه ها فرض می کنند که ارتباط بهينه والد - فرزند در جامعه پذيری دينی فرزندان نقش مهمی ايفا می کند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۷۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله صادقي، منصوره السادات- مظاهري، علي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877