[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مطالعه ميزان پايبندی دينی جوانان شهر اهواز
عنوان مختصر پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه
کد مقاله (doi) 1388
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پژوهش بررسی ميزان تقيد به دين در جوانان شهر اهواز است. پرسشنامه سنجش دين داری مسلمانان که بر اساس الگوی گلاک و استارک تهيه شده است، به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد و چند سوال به عنوان نظرخواهی از جوانان در مورد وضعيت دين در جامعه به آن افزوده گرديد. پس از تکميل پرسشنامه های تحقيق که به صورت مراجعه حضوری به منازل انجام شد، داده ها با رايانه و با نرم افزار SPSSتجزيه و تحليل گرديد. جامعه آماری شامل 814 نفر از جوانان 29-18 سال شهر اهواز است با روش نمونه گيری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتايج به دست آمده نشان داد که دينداری جوانان شهر اهواز در ابعاد اعتقادی و عاطفی قوی تر و بر اساس طيف ليکرت، بين زياد و خيلی زياد قرار دارد، اما در ابعاد پيامدی و مناسکی ضعيف تر بوده و نزديک به متوسط قرار دارند و نمره کل دين داری جوانان نيز در حد بالاتر از متوسط و نزديک به زياد به دست آمد. همچنين از نظر جنسيت در همه ابعاد دين داری، ميانگين نمره جوانان دختر بالاتر از جوانان پسر بوده است. علاوه بر اين، از ديدگاه جوانان شهر اهواز مهم ترين علت دين گريزی جوانان مشکلات معيشتی و اقتصادی کشور و نارضايتی از مسوولان در اين زمينه است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جوانان، دينداری، شهر اهواز
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله آهن كوب نژاد، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862