[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ميزان مذهبی بودن والدين، منابع متفاوت شناخت دينی و تصور از خدا
عنوان مختصر فصلنامه خانواده پژوهي
کد مقاله (doi) 1385
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت تصور از خدا در ميزان مذهبی بودن والدين و منابع متفاوت شناخت دينی طراحی و اجرا گرديد. از ميان دانشجويان چهار رشته دندان پزشکی، علوم انسانی، برق و کامپيوتر و معماری دانشگاه شهيد بهشتی تعداد 374 نفر دانشجو (177 پسر و 197 دختر) به عنوان نمونه طبقه ای نسبتی در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه های تصور از خدا (مظاهری و همکاران، 1384؛ بازسازی مقياس لارنس، 1997)، ميزان مذهبی بودن والدين (گرنکويست، 1998) و پرسشنامه محقق ساخته (در خصوص منابع متفاوت شناخت دينی) تکميل شد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يکراهه نشان داد که ميانگين تمامی خرده مقياس های تصور از خدا در مواردی که آزمودنی ها ميزان مذهبی بودن هر دو والد خود را بالا ارزيابی کرده اند، بالاتر است. در پاسخ دهندگانی که ميزان مذهبی بودن والدين خود را در سطح بالايی ارزيابی کرده اند، تفاوت زيرمقياس های «تاثيرپذيري»، «مشيت الهي» و «حضور» آزمون تصور از خدا با آزمودنی هايی که ميزان مذهبی بودن والدين شان در سطح پايين است، معنادار بود. بنابراين کيفيت تصور از خدا در افرادی که ميزان مذهبی بودن والدين شان بالاتر است، مثبت تر می باشد. پژوهشگران ميزان مذهبی بودن والدين را به عنوان جنبه ای از جامعه پذيری دينی برای فرزندان، و مهم ترين عامل پيش بينی کننده تصور فرد از خدا می دانند. هم چنين تجزيه و تحليل دقيق تر داده ها نشان داد که در تصور از خدا به عنوان حامی، در دسترس، مراقب، راهنما و پاسخگو نيز بين دو گروه (سطح مذهبی هر دو والد بالا و سطح مذهبی هر دو والد پايين) تفاوت های معناداری وجود دارد، طوری که در گروهی که ميزان مذهبی بودن هر دو والد بالاتر است تصور از خدا مثبت تر، و در گروهی که ميزان مذهبی بودن هر دو والد پايين تر است تصور از خدا منفی تر است. داده ها هم چنين نشان داد تصور از خدا در منابع شناخت دينی مختلف، متفاوت است. تفاوت نمرات زيرمقياس های «تاثيرپذيري»، «مشيت الهي»، «پذيرندگي» و «حضور» تصور از خدا در شرايطی که کسب اطلاعات از طريق خانواده باشد، به طور معناداری بالاتر از ديگر منابع اطلاعاتی بوده، مثبت ترين تصور از خدا در اين گروه جای گرفته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۷۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله صادقي، منصوره السادات- مظاهري، محمدعلي- حيدري، محمود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862