[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی نقش دينداری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران
عنوان مختصر رفاه اجتماعي
کد مقاله (doi) 1385
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله طرح مساله: پژوهش حاضر به منظور تعيين نقش دينداری در ممانعت از بزهکاری (سرقت) جوانان شهر تهران با استناد به ديدگاه های دينداری و پيوند اجتماعی سعی در ارايه تحليل جامع شناختی از دينداری به منزله راهکاری برای مقابله با معضل بزهکاری جوانان دارد. روش تحقيق: روش اين تحقق پيمايشی و از نوع علی- مقايسه ای پس از وقوع است. به لحاظ معيار زمان، اين پيمايش از نوع مقطعی بوده و به لحاظ معيار ژرفايی از نوع پهنانگر است که داده های آن با استفاده از پرسش نامه گرد آوری شده است. يافته ها: نتايج پژوهش نشان می دهد تفاوت معنی داری بين ابعاد دينداری و ميزان بزهکاری (سرقت) در بين دو گروه جوانان عادی (غير بزهکار) و زندانی (بزهکار) در سطح اطمينان 95 درصد وجود دارد. يافته های نظری پژوهش نشان داد که گرچه می توان رابطه جداگانه و مستقيم هر يک از متغيرهای مستقل (ابعاد دينداری) با متغير وابسته (ميزان بزهکاری) را بر اساس نظريه های دينداری و پيوند اجتماعی تبيين کرد، اما نتايج حاصل از تحليل چند متغيری، بيانگر آن است که تنها، بعد پيامدی دينداری تاثير مستقيم بر بزهکاری داشته و بيشترين سهم را در تبيين ممانعت از بزهکاری جوانان به خود اختصاص داده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۳۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نازك تبار، حسين- زاهدي، محمدجواد- نايبي، هوشنگ
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862